วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ระบบการทำงานของร่างกายในสภาวะที่มีเหงื่อขับออกมามาก

ผสมอื่นใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ...???”แม้นว่าจะมีการ “จำลองสภาวะโลกดึกดำบรรพ์” ขึ้นมาในห้อง ทดลอง และทำการสังเคราะห์สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมี ชีวิตฃึนมาได้บ้าง แต่การนำเอาองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปผสมปนเปและ จัดระเบียบให้เกิดเป็น “เซลล์” อันเป็น “หน่วยชีวิต” เริ่มแรกที่สามารถ ไล่หนูไฟฟ้า  แยกตัวมันเองออกมาจากสภาพแวดล้อม หรือมีรูปร่างเป็นตัวเป็นตน ไม่ ได้กระจัดกระจายไปกับของเหลวจนปราศจากความเป็นตัวตนที่แน่ซัด,ถัก ทอโมเลกุลแต่ละโมเลกุลจนกลายเป็น “เยื่อหุ้มเซลล์” สามารถเปิดเข้า-เปิด ออก รับเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการและซับถ่ายสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการออกไป จากตัวตนของตนได้โดยอัตโนมัติ,สร้าง“ผนังเชลล์”ที่รวมเอาขึ้นส่วนที่เล็กๆ ลงไปอีกจำนวนมากที่มีความสำคัญต่อองค์ประกอบความมีชีวิตด้วยกัน ทั้งสิ้นไม่ว่า...นิวเคลียส,เยื่อหุ้มนิวเคลียส,ไลโซโซม,ไรโบโซม,ไซโตพลาสซึม, ไมโตคอนเดรืย...ฯลฯ ก่อเกิดขึ้นมาเป็น “ระบบเยื้อหุ้มภายใน” (Endomemembrane System) ทีเคลือนไหวหมุนวนเหมือนกับสายพานสำ เลียงในการขนย้ายสารอาหารเข้ามาในเซลล์,ขับถ่ายของเสียออกจาก เชลล์,ประกอบชิ้นล่วน,แยกชิ้นล่วน,และสร้างชิ้นส่วนใหม่ขึ้นมาตลอดเวลา จนกระทั้งสามารถจำลองแบบตัวเอง ก่อกำเนิดเชลล์ใหม่ๆ ที่มีรูปร่างต่างๆ เหมือนกับตัวเอง หรือถ่ายทอดพันธุกรรมสืบต่อเนื่องต่อไปได้...ฯลฯลักษณะของความเป็นเซลล์...ที่แม้กระทั้งเชลล์ซึ่งยังไม่มีความ สมธุ]รณ์มากพอที่จะถือเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตได้ก็แล้วแต่ที,ต่างก็เป็น ไปในลักษณะเซ่นนี้ ถึงจะดู “มหัศจรรย์” จนแทบจินตนาการถึงภาพ “ความ บังเอิญ” ที่เป็นตัวก่ออุบัติการณ์เหล่านี้ขึ้นมาแทบไม่ได้ แต่บรรดานัก วิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อย ก็เพียรพยายามที่จะหาคำอธิบายนานา ชนิด,ทฤษฎีนานาชนิดที่ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยการคาดเดา,การ สันนิษฐาน,การเทียบเคียง,การประมาณการณ์ในการคลุมๆเครือๆ  วิธีกำจัดหนู มารองรับแนวคิดเช่นนี้'ให้,1ด' และแม้นว่าคำอธิบายเหล่านี้จะถูกค้นหากันอย่าง จริงๆจังๆภายในห้องทดลอง หรือนอกห้องทดลองด้วยการบวกเอา “จินตนาการสุดขอบฟ้า” เข้าไปด้วย นำเอาวิทยาศาสตร์หลายต่อหลาย แขนงไม่ว่าฟิสิกส์,เคมี,ซีวโมเลกุล ฯลฯ เข้าไปเสริมเพิ่มเติมจนเกิดทฤษฎี นานาชนิด...แต่สุดท้ายแล้ว ก็ยังไม่มีรายใดเลยที่จะสามารถนำเอา แนวคิดตามทฤษฎีต่างๆไปทำการสร้าง “เซลล์” หรือสิ,งที่มีลักษณะคล้าย เซลล์ขั้นมาได้ หรือแม้นกระทั่งการสร้าง “เยื่อหุ้มเซลล์” ที่เป็นเพียงแค่สิง ที่สามารถทำให้ตัวตนของเชลล์แยกออกมาจากสภาวะแวดล้อม ก็ยังไมม นักวิทยาศาสตร์รายใดที่สามารถหาคำตอบ-คำอธิบายได้ถนัดๆ ว่า โดย อาศัย “ความบังเอิญ” สิ่งเหล่านี้สามารถอุบัติขึ้นมาได้อย่างไร...???แม้กระทั่ง “ฮาโรลด์ โมโรวิตซ์” ที่พยายามทุ่มเทเพื่อสร้างคำ อธิบายในแนวนี้กันอย่างเลือดตาแทบกระเด็น เพื่อจะให้เกิดภาพ จินตนาการถึง “ฟองของเหลวแบบปิด” (Closed Bubbles) หรือ “ถุง ของเหลวขนาดจิ๋ว” (Vesicles) ที่บังเอิญผุดขึ้นมาใน “สระดึกดำบรรพ์” ห่อ หุ้มโมเลกุลเล็กๆ เอาไว้จนทำให้กลายเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้นมาได้ แต่ ฟองของเหลวที่มี “ขั้วหนึ่งที่ไม่ชอบน้ำ” กับอีก “ขั้วหนึ่งที่ชอบน้า” หรือมี รูปร่างลักษณะแบบ “ไขมัน” (Lipids) อันจะทำให้สามารถกันตัวเองออก จากน้าในสระดึกดำบรรพ์ได้นั้น ก็ยังคงเป็นปัญหาต่อไปอีกว่ามันสามารถ สร้าง “ความเป็นไขมัน” ด้วยตัวของมันเองขึ้นมาได้ยังไงภายใต้ข้อจำกัด ของสภาวะทางฟิสิกส์และเคมีในยุคดึกดำบรรพ์ขณะนั้น...???“ฟรืตจ๊อพ คาปร้า กำจัดหนู” นักฟิสิกส์ชื่อดังผู้เคยสร้างซื่อเสียงมาจากผล งานหนังสือเรื่อง “เต๋าแห่งฟิสิกส์” เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ได้พยายาม รวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้าเหล่านี้เอาไว้ในหนังสือเรื่องใหม่ของเขาที่ ชื่อว่า “The Hidden Connections” โดยละเอียด และแม้นว่าในระหว่างที่ เขาพยายามหาข้อสรุปสำหรับข้อมูลเหล่านี้ เขาค่อนข้างที่จะแสดงอาการ

เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สำรวจสถานะทางการเงินเพื่อปลดหนี้

หลังจากที่คุณสถานะการเงินของตัวเองผ่านขันตอนของการสำรวจ หนี้ที่คุณมีจากข้อแนะนำในบทที่ผ่านมา คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนัก ถึงหัวใจของการปลดหนี้ ซึ่งนั่นก็คือ การเลิกใช้จ่ายฟ่มเฟิอย ซึงเวลาพูดถึง เรื่องค่าใช้จ่าย หลายคนมักจะคิดถึงแต่ตัวเลขก้อนใหญ่ เซ่น ค่าผ่อนรถ ผ่อน บ้าน แต่หลงลืมไปว่า บางทีค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ นั้น เมื่อนำมารวมกันต่อ เดือนก็เป็นเงินจำนวนใม่ใซ่น้อยเลยทีเดียว เช่น รายจ่ายเพื่อความบันเทิง ค่า เช่าวิดีโอ ค่าตวหนัง ค่ากินอาหารนอกบ้าน ค่าเลื้อผ้ากระเป้ารองเท้า ค่าทำ ผม โดยเฉพาะสำหรับคุณสาวๆ ส่วนใหญ่แล้ว หลายคนหมดเงินใปกับของ เหล่านี้เกือบครึ่งของรายได้แต่ละเดือนโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ บาร์โหนติดผนัง
วิธีง่ายกี่สุดกี่จ:กำไห้คุณมองเห็นตัวเลขกั้งหมดตาบความเซนจริง นั่นก็คือ การคำนวณงบประมาณค่าไช้จ่ายลงนนกระดาษ ลองกำตาม ตัวอย่างกร่าวๆ ต่อไปบี้
1.    การยกเลิกเคเบิล ทีวี ปิดคอมพิวเตอร์หรือวิทยุ ที่คุณชอบเปิดทิ้งไว้ ตลอดเวลาโดยไม,ได้ตั้งใจ การเปิดไฟหรือแอร์ทิ้งไว้ตามห้องต่างๆ ด้วยความเคยชิน แล้วเปลี่ยนกิจกรรมในแต่ละวันเป็นการนอนอ่านหนังสือรับ ลมธรรมชาติ ใช้เวลาสนุกกับครอบครัว เพื่อนฝูง สัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่งหัน ไปซวนเจ้าหมาน้อยตัวโปรดวิงจ๊อกกิ้งรอบๆ หมู่บ้านทุกวันในตอนเย็น แทน การจมอยู่บนโซฟากับรายการทีวีที่คุณเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูสักเท่าไร คุณอาจ จะประหลาดใจที,พบว่าวันหนึ่งๆ ของคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกหลายชั่วโมง รวม
บาร์โหนติดประตู
ทั้งยังประหยัดค่าไฟใด้อีกอย่างน้อยเดือนละ 700 บาท หรือเท่ากับปีละ 8,400 บาททีเดียว
2.    เคยลองนับเศษเงินในกระเป๋า ที,คุณจ่ายสำหรับขนมขบเคี้ยวหรือ ของกินเล่นในแต่ละวันบ้างหรือไม่ ของบางอย่างที่คุณเคยชื้อเพราะแรง โฆษณาหรือติดนิลัยการแวะร้านสะดวกซื้อทุกครั้งก่อนเข้าบ้าน เช่น พวก ลูกอม หมากฝรั่ง ที่หลายคนยอมรับว่า ซื้อเพราะเห็นโฆษณาน่าสนใจดี หรือ ซื้อเพราะมันวางอยู่บนเคาน์เตอร์ตอนคิดเงินพอดี การหยิบนั่นนิดนี่หน่อยโดย ไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ ลองสมมติกันเล่นๆ ด้วยตัวเลขตํ่าสุดที่คุณจ่ายตกวันละ 100 บาท ลองคูณด้วย 365 วันในหนึ่งปี คุณจะพบว่าเป็นเงินสูงถึง 36,500 บาท บาร์โหนราคา
3.    น่าแปลกใจที่คนมีหนี้หลายคนไม,ยอมทำใจเลิกเหล้าหรือบุหรี่ โดย แอบปลอบใจตัวเองว่า เสียเงินซื้อความสุขใจเล็กๆ น้เอยๆ ให้ชีวิตบ้าง คุณรู้ ไหมว่าการเลิกเหล้าและเลิกสูบบุหรี่ ทำให้ประหยัดเงินได้ประมาณปีละหลาย หมื่นบาท โดยคิดในเกณฑ์เฉลี่ยขั้นตาสุด สำหรับคนที่ซื้อบุหรี่สัปดาห์ละ 2 ซอง และดื่มเหล้าสังสรรค์ สัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้น และถ้าจะมีใครแอบบวก เพิ่มค่าหมากฝรั่งดับกลิ่นปาก ค่าเครื่องดื่มแก้แฮงค์ ค่าใช้จ่ายออปซั่นเสริม สำหรับการไปสนกกับเพื่อนๆ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลโรคภัยอันเกิดจาก
การใช้ชีวิตเฮฮาปาร์ตีเหล่านี ลองคิดเล่นๆ ว่าจะคุณจะปลดหนบัตรเครดิตได้ กี่ใบโดยใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น !!!
4.    เลิกการไปเดินห้างในวันหยุดสุดสัปดาห์โดยไม'ได้มีกิจธุระจำเป็น หลายคนมักไปห้างสรรพสินค้าด้วยความรู้สึกว่า วันหยุดไม่รู้จะไปไหน หลาย คนไปเพราะไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆ และ “ไม่มีอะไรทำ” คุณรู้ไหมว่าการไปเดิน

บาร์โหน

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลักษณะชายหนุ่มที่หญิงสาวควรระวัง


สำหรับวัยรุ่นสาวๆ ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับชาย หนุ่มลักคน มีอะไรหลายต่อหลายอย่างที่เราจะต้องพิจารณาให้รอบ- คอบ เพราะอนาคตของเราก็ขึ้นอยู่กับเขาด้วยเช่นกัน ควรดูให้ดีว่า หนุ่มที่กำลังมาติดพันนั้นมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้หรือเปล่า ถ้าหากมีขอ เตือนเอาไว้ก่อนเลยว่าควรจะระวังและคิดให้ดีๆ ก่อนที่ตัดลินใจด้วย ความหน้ามีดตามัวในความหล่อเหลาของเขา

^ ไม่เคยคุยถึงเรื่องในอดีต
หากเขาเป็นแบบนี้ มีทางเป็นไปได้ว่าเขากำลังปิดบังหรือพยา-ยามซ่อนเร้นอะไรบางอย่าง ซึงเขาอาจจะเป็นคนที่มีเบื้องหลังด่าง พร้อย ชนิดที่เรืยกว่าถ้าเรามารู้ทีหลังจะไม่สามารถยอมรับได้เลย

-ชอบพูดถึงความเจ็บปวดที่บ้าน
ถ้าเขาชอบระบายความในใจว่าพ่อแม่ไม่รักไม่เคยให้ความสนใจ เขาเลย ญาติพี่น้องก็มีแต่หาเรื่องมาให้ หากเขาเป็นคนที่มีแต่ปัญหา แบบนี้ แสดงว่าเขาอาจจะไม่ชอบการผูกมัด และไม1ต้องการให้ฝ่าย หญิงไปทำความรู้จักกับที่บ้าน

-โกรธเกลียดพ่อแม่
นอกจากการระบายความในใจว่าพ่อแม่ไม่รักแล้วยังแสดงอาการ ออกมาว่าโกรธเกลียดพ่อแม่อีกด้วย นั่นเป็นสัญญาณแรกของปัญหา ที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้ในอนาคตต่อไป ซึ่งความโกรธความเกลียดนั้นจะ มาลงที่คุณอย่างแน่นอน ก็ขนาดพ่อแม่เขายังไม่ไว้หน้าเลย แล้วคุณ เป็นใคร

^ เป็นลูกแหง่ติดแม่
ผู้ชายแบบนี้มาจีบคุณเห็นทีจะต้องลำบาก ไม่ว่าเขาจะคิด จะ ตัดลินใจอะไร ก็ทำด้วยตัวเองไม่ได้ต้องถามแม่ก่อนทุกครั้ง แสดงว่า เขาขาดความเป็นผู้นำของครอบครัว ขาดความหนักแน่น ขาดความ รับผิดชอบ และไม่สามารถจะดูแลใครได้ ถ้าหากคุณเลือกเขาแทนที่ จะได้สามีที่ดีอาจจะได้เขามาเลี้ยงเป็นลูกชายแทน

^ ญาติเยอะมากๆ
ถ้าเขาเป็นคนที่ติดครอบครัว ติดพี่น้อง มีญาติเยอะ สามารถ แสดงให้เห็นถึงอนาคตได้เลยว่า ถ้าหากได้แต่งงานกันอยู่กินกับเขา แล้ววันหนึ่งคุณมีเรื่องหรือมีปากมีเสียงกับญาติๆ ของเขาแล้วละก็คุณ จะโดนรุมทันที โดยไม่มีใครอยู่ข้างคุณแน่นอน 

-โตมาได้ด้วยตัวเอง
แม้ว่าจะดูแล้วเก่ง เข้มแข็ง แต่แท้ที่จริงแล้วคนแบบนี้จะไม่ค่อย มีความอ่อนโยน ขาดความเข้าใจคนอึ่น ไม่รู้จักการประนีประนอม และ ตัวเองต้องมาก่อนเสมอ พร้อมไม่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกับใคร

- ชอบพูดถึงแฟนเก่า
แสดงว่าเขาคบกับคุณเพื่อเป็นการประซดแฟนเก่าเท่านั้น หาก วันหนึ่งแฟนเก่าเขากลับมา คุณนั่นแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายนั้าตาตก

- ขยันโทรหา
ชายหนุ่มบางคนขยันโทรหาวันละ 3 เวลาหลังอาหาร แบบนี้ สาวๆ หลายคนจะชอบ เพราะธรรมชาติของผู้หญิงนั้นชอบเมาต์อยู่ แล้ว แต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนว่า คนแบบนี้ถ้ารักจะรักมาก และถ้า เกลียดก็จะเกลียดมากเซ่นกัน เขาทนการสูญเลียไม่ได้ สาวไหนที่เจอ หนุ่มแบบนี้เข้าขอให้ระวังเอาไว้ดีๆ ถ้าวันหนึ่งคุณคิดว่าเขาไม่ใซ่ก็จะ เป็นเรื่องที่ยากมากๆ เมื่อคิดจะตีจาก

- มาสายเป็นประจำ
ถ้ามีการนัดกัน แล้วเขามักจะเป็นฝ่ายมาเลยเวลานัดเป็นประจำ พฤติกรรมแบบนี้ส่อเค้าว่าเขาขาดความรับผิดชอบ ไม่มีทางที่จะเป็น ผ้นำครอบครัวที่ดีได้เลย

- เจ้าชู้ชอบหว่านเสน่ห์ไปทั่ว
ถึงแม้อยู่กับเราแท้ๆ ก็ยังไม'วายมองสาวอื่นด้วยดวงตาเป็น ประกายอย่างไม่เกรงใจเราบ้างเลย เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าต่อไป คุณจะนอนตาไม่หลับไปตลอดชีวิต เพราะต้องไปคอยระแวงในตัวเขา ตลอดเวลาว่าเขาจะแอบไปมีคนใหม่เมื่อไร จนเรากลายเป็นโรคประ- สาทไปเอง

- ดื่มจัดมาก
ผู้ชายที่ชอบดื่มสุราเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ว่าจะมีเทศกาลหรือไม่ก็ สามารถเมาได้ทุกเวลา ผู้ชายแบบนี้มักจะไม่ยอมรับว่าตัวเองทำในสิ่ง ที่ไม่น่าชื่นซม คิดถึงแต่ตัวเองว่าแค'ดื่มกับเพื่อนเท่านั้นไม่เห็นจะมี อะไรเสียหายตรงไหน แต่พฤติกรรมเซ่นนี้มันแก้กันไม่ได้ ดังนั้นต้องคิด ดูเอาเองว่าคุณทนอยู่กับสภาพแบบนี้ได้ตลอดชีวิตหรือเปล่า

- ชอบดูถูกเพศหญิง
ผู้ชายที่ชอบว่าชอบกระแนะกระแหนผู้หญิง ดูถูกผู้หญิง คน แบบนี้เป็นผู้ชายที่ไม่น่าจะคบมาเป็นแฟนด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะต่อ ไปในวันข้างหน้าคุณเองก็ต้องตกเป็นขี้ปากของเขาด้วยเหมือนกัน

-โกหกเป็นนิสัย
การพูดโกหกจนเป็นนิลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ จะโกหกจนเคยตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็จะโกหกไว้ก่อน ซึ่งเขาก็ไม่ 
เคยเลึกผิดแต่อย่างใดเพราะเขาเคยชินกับการโกหกเสียแล้ว ถ้าหาก เป็นแฟนกับเขาก็ต้องคอยนั่งจับผิดกันจนไม่ต้องทำอย่างอื่นกันแล้ว

- จอมควบคุมบงการ
ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวของตัวเอง แต่ทุกสิงทุกอย่างเขาจะต้อง ได้เป็นผู้ตัดสินใจ ควบคุม และจัดการทุกอย่าง รวมถึงการบงการชีวิต คุณด้วย และคนประเภทนี้ส่วนมากมักจะยอมรับกับความฟายแพ้ ไม่ได้ ซึ่งถ้าหากเกิดความล้มเหลวขึ้นมาอาจจะถึงขั้นคิดสั้นได้ง่ายๆเกลือในน้ำเต้า นิทานเซน


ลักษณะชายหนุ่มที่ชอบหลอกฟันหญิง

สาวๆ อย่าเพิ่งดีใจไป ถ้าเพื่อนชายที่คบหากันมาได้สักระยะ หนึ่งแล้วเขาก็มาบอกรัก เพราะความจริงแล้วเป็นการบอกรักก็เพื่อ หลอกให้ตายใจมากกว่า จริงๆ แล้วไม่ได้คิดจริงจังอะไรหรอก เป็นเพียง แค่ “รักจริงหวังฟัน” เท่านั้น

ดังนั้นฝ่ายหญิงควรจะหัดสังเกตพฤติกรรมของฝ่ายชายให้ดีว่า เขามีลักษณะท่าทางอย่างไรในการเข้ามาตีสนิท โดยเฉพาะผู้ชายนัก ล่าผู้หญิงนั้นมักจะมีเทคนิคแพรวพราวในการตีสนิทเหยื่อในหลาก- หลายรูปแบบ ซึ่งฝ่ายหญิงควรจะจับไต๋เขาให้ได้มิเช่นนั้นอาจจะพลาด ท่าเขาได้ง่ายๆ เครื่องดักฟัง

^ ปิงกันในผับ

แน่นอนว่าฝ่ายชายจะเป็นผู้อาสาเลี้ยงเครื่องดื่มเอง จนได้ ทำความรู้จักกัน จากนั้นก็นัดเจอกันที่ร้านอาหารเขาก็จะเสนอตัวเลี้ยง ข้าวโดยไม่เกี่ยงว่าจะมีราคาแพงลักแค่ไหน เสนอตัวเป็นเจ้าบุญทุ่ม อย่างสุดตัวเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ฝ่ายหญิง เครื่องไล่หนู

หากฝ่ายหญิงเอาเพื่อนๆ หนีบมาด้วย เขาก็จะกุลีกุจอเทกแคร์ เพือนๆ ของเธอและเลียงอย่างเต็มที่ด้วย ก็เพื่อจะได้ให้เพื่อนๆ ช่วย ลุ้นเขาอีกแรงหนึ่ง พอมีโอกาสก็จะซักซวนฝ่ายหญิงไปเที่ยวโดยจะใช้ คำล่อว่าเคยไปที่นี่หรือที่นั่นมาหรือยัง ผับที่นั่นน่านั่งนะ เดิ๋ยวผมพา ไปนะ พอฝ่ายหญิงใจอ่อนยอมตามไปด้วยแสดงว่าเริ่มเข้าทางของเขา แล้ว

II ไม่ค่อยสนใจชื่อผู้หญิง

เมื่อพบกันครั้งแรกความจริงเขาไม่อยากถามซื่อหรือนามสกุล ของเหยื่อให้เสียเวลา แต่ที่ถามก็เป็นเพราะมารยาทเท่านั้น เขาจะ จดจำแค่ซื่อเล่นเท่านั้น เพื่อจะได้ใม่สับสนกับเหยื่อในอดีตที่ผ่านมา

^ แสดงความสนใจ

ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะพูดอะไร เขาก็จะเออออห่อหมกเห็นด้วยใน สิงที่เธอพูด ถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะสุดแสนโอเวอร์สักเพียงใดก็ตาม แสดงถึงการประจบ เพราะต้องการจะให้เป็นที่ประทับใจ จะได้ดำเนิน การตามแผนต่อไปได้ง่ายขึ้น

แ นักสร้างภาพ

เขามักจะพูดว่าเกลียดผู้ชายที่ชอบเอาเปรียบผู้หญิง เพื่อให้ฝ่าย หญิงตายใจว่า เขาเป็นสุภาพบุรุษ แต่ความจริงแล้วพวกผู้ชายที่ชอบ พูดแบบนี้น่ะตัวดีเลยทีเดียว

6,! แลกเบอร์โทรศัพท์กัน

การแลกเบอร์โทรคัพท์ถ้าเขาให้แค่เบอร์มือถือ ไม่ใช่เบอร์ที่บ้าน หรือที่ทำงาน แสดงว่าเขาไม่ได้อยากผูกพันกับฝ่ายหญิง เพราะไม่ ต้องการให้ฝ่ายหญิงตามไปรังควานในภายหลัง ซึ่งเขาจะสนใจแต่ เรือนร่างที่ซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าของคุณเท่านั้นเอง ว่าเมื่อเปลื้องผ้าของ คุณออกมาแล้วจะเป็นอย่างไร

^ หาโอกาสแต๊ะองตลอด

ผู้ชายแบบนี้มือไม้มักจะอยู่ไม่สุข เซ่น เวลาพูดคุยกันก็จะเอามือ มาแตะแขนหรือจับที่ต้นขาแบบไม่ได้ตั้งใจตลอด ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือ ความตั้งใจนั่นเอง ที่เขาทำอย่างนี้ก็เพื่อหวังผลนั่นเอง หากฝ่ายหญิง ไม่ค่อยจะปัดปัองเขาก็จะเริ่มลวนลามไปสู'จุดที่พึงสงวนมากขึ้นไปเรื่อยๆ

1 ขออางคลาสสก

หากฝ่ายหญิงเผลอตัวเผลอใจและใจอ่อนยอมไปนอนกับเขา เมื่อทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วเขาก็จะรีบบอกทันทีเลยว่า ตอนเช้าเขาจะ ต้องรีบไปแต่เช้าเพราะมีประชุมสำคัญ หรือไม่ก็หลอกว่าไปไหนก็ได้ที่ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งนั้น นี่เป็นข้ออ้างในการเผ่นหนีไปแต่ เช้ามืด เพื่อเหยื่อจะได้ไม่มีทางติดต่อได้อีก

1^ มาแผนสูง

ผู้ชายบางคนมาเหนือเมฆโดยทำทีทำท่าแกล้งทำให้สาวไม่ แน่ใจว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่า เพื่อช่วยให้ฝ่ายหญิงมีความรู้สึกว่าเข้า


บาร์โหนติดประตู

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

love online คู่รักออนไลน์ดีจริงเหรอ


love online
สมัยนี้บรรดาวัยรุ่นต่างรู้จักความรักออนไลน์กันเป็นอย่างดี บาง คนก็เคยลองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นลองคลิก หรือลองติดต่อใครสักคน ทางอินเทอร์เน็ตมาแล้ว ส่วนคนที่รู้ว่ามีการหาแฟนกันในซ่องทางนี้แต่ ไม่เคยใช้บริการก็มีเหมือนกัน รวมทั้งประ๓ทรีๆ รอๆ อยากสัมผัสรัก ทางอินเทอร์เน็ตก็มีไม่น้อย
ที่จริงการหาดู่ออนไลนไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่ ในหมู่วัยรุ่นทั้งหลาย เพราะนับวันความพิศวาสทางสายได้กลายเป็น ชีวิตประจำวันไปแล้ว ส่วนเด็กวัยรุ่นที่ไม่เคยคบกับใคร ไม่มีเพื่อนที่ โรงเรียน เขาก็จะไม่แคร์แล้ว เพราะว่ามีซ่องทางใหม่ๆ ที่สามารถ เข้าไปคุยกับใครๆ กำจัดหนู ในอินเทอร์เน็ตได้
หากเป็นแค่หาเพื่อนเพื่อพูดคุย ได้ระบายความเสึกก็แล้วไป แต่ ถ้าเกิดนึกสนุกอยากหาดู,ผ่านอินเทอร์เน็ตนี่สิน่าจะอันตราย สาวบาง คนถึงกับฝันหวานมุ่งมั่นอยากจะหาชายในฝันให้เจอให้ได้ในคืนนี้ แต่ ส่วนมากมักจะเป็นฝันร้ายมากกว่า ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากข่าวใน หน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆ ดังนั้นจึงขอเตือนวัยรุ่นหญิงให้มีความ ระมัดระวังเอาไว้ให้มาก เพราะมีผลจากสำรวจแจ้งว่าหนุ่มที่สาวๆ พบ ในโลกไซเบอร์เน็ตนั้นจะเป็นพวกผู้ชายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
4* หนุ่มหน้าตาขี้เหร่ หาแฟนไม่ได้แต่อยากมีแฟน จึงหาทาง ออกด้วยการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ต
*    ผู้ชายประเภทเพลย์บอย  ชอบมีเซ็กลักับสาวไม่ซํ้าหน้า
*    เป็นหนุ่มไซเบอร์โรคจิต สุดหื่นกาม
*    นักเรียน นักศึกษา ที่เพิ่งริรัก
*    พ่อบ้านเมียเผลอ
*    อาเสี่ยชอบหาเหยื่อเด็กๆ
ไล่หนู http://www.antipestthailand.com/
ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้าย แต่อยากจะให้วัยรุ่นหญิงเก็บเอาไปคิด กันบ้าง ความรักผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจจะได้เป็นแฟนกันจริงๆ ก็มี แต่รักแท้ทำนองนี้เกิดขึ้นได้ยากมากๆ เพราะมีแต่การหาคู่ที่มอบความ รักแบบปลอมๆ ด้วยกันทั้งนั้น แถมบางคนยังแอบเอารูปเพื่อนที่ไม่รู้ อีโหน่อีเหน่มาลงแอบอ้างเป็นตัวเองเข้าไปอีก
เชื่อแน่ว่าฝ่ายหญิงที่เข้าไปในเว็บหาคู่ใจจริงแล้วอาจจะไม่อยาก มีคู่กับเขาหรอก แต่อยากจะมีเพื่อนมากกว่า ด้วยนิลัยช่างเมาต์ของผู้ หญิงนั่นเอง แต่พอคุยไปคุยมาเกิดเสียรู้แทนที่จะคุยกันเรื่องธรรมดา กลายเป็นพูดเรื่องเซ็กลั เข้าทำนองเซ็กล่โฟนไปก็มี
จึงอยากจะขอแนะนำลิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการนัดเดททาง อินเทอร์เน็ตให้ทราบทางหนีทีไล่กันเอาไว้ จะได้ไม่เสียรู้และอาจจะเสีย ตัวไปเสียก่อนดังนี้
*    พวกที่เข้าไปในเว็บเพื่อให้หาคู่ ไม่ว่าจะทำเล่นสนุกๆ หรือ จงใจหาแฟนอย่างจริงจังก็ตาม ไม่มีใครใช้ชื่อจริงและที่อยู่จริงกัน หรอก ล่วนใหญ่จะเมกฃึ้นมาทั้งนั้น ส่วนมากมักจะตั้งชื่อตัวเองให้กิ๊บ
เก่ยูเรก้า ออกแนวน่ารักๆ หรือบางทีก็ไม่บอกทั้งซื่อจริงและซื่อปลอม บอกแต่เพียงว่าเป็นชายหรือหญิง อายุ แล้วอยากได้ดู่เป็นชายหรือหญิง และอายุอีกฝ่ายประมาณเท่าไรเท่านั้น หากใครคิดว่ามีคุณสมบัติใกล้ เคียงก็ติดต่อมา
*    หากต้องการลงภาพของเราเข้าไปอยู่ในแฟ้มหาคู่ในเว็บไซต์ ขอให้คิดให้ดีก่อนที่จะเอาหน้าตัวเองไปโชว์ แล้วก็ต้องทำใจให้ได้ว่ารูป หนูและแมลงสาป ของคุณอาจถูกมือดีซื่งน่าจะเรียกว่ามือเน่ามากกว่าดึงรูปคุณไปตัดต่อ จนกลายเป็นภาพลามกแล้วโพสในเว็บบอร์ดอย่างสนุกสนานก็ได้
*    ควรระมัดระวังพฤติกรรมคนที,เราคุยเอาไว้ด้วย เพราะบางที อาจจะเจอพวกคึกคะนอง ใช้วาจาสองแง่สามง่าม เพราะอยากจะให้ รู้สึกว่าเป็นกันเองหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอให้ระมัดระวังคนประ๓ทนี้ให้ดี ให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นพวกจิตวิปริต
4* หากเจอใครสักคนทางออนไลน์เข้าและอยากจะลองติดต่อ คบหากันดู ก็ควรซวนคุยเรื่องทั่วๆ ไปก่อน เซ่น ถามรสนิยม ความ ชอบหรือไม่ชอบอะไร และบอกของเราไปด้วย จะได้ประเมินได้ว่า พอ จะมืใจตรงกันบ้างไหม สามารถจะรับเขาได้หรือเปล่า ดีกว่าจีบกันตั้ง แต่ยกแรก
*    ต้องมืสักวันที่คู่แซ็ตกันบ่อยๆ จนรู้สึกว่าสนิทสนมกันดี ย่อม อยากจะเห็นหน้าซึ่งกันและกัน ซึ่งความจริงก็ดีเหมือนกันจะได้รู้กันไป เลยว่าทั้งสองฝ่ายจะมืรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร น่ารักหรือน่ากลัว แต่ ขอให้จำเอาไว้ว่าควรนัดในสถานที่ที่มืคนพลุกพล่าน และดูทางหนีทีไล่ ให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
ทั้งหมดนี้พวกวัยรุ่นเคยนึกสงสัยไหมว่าพวกที่เข้าไปหาแฟนกัน

เครื่องไล่หนู

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผู้ชายจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเคยมีsexมาแล้ว


จะบอกเขาดีไหมว่าเราเคยมาแล้ว
ความบริสุทธิ์ของหญิงสาวแบ่งความเห็นออกเป็น3ประเด็นดังนี้ คำว่าบริสุทธิ์ก็คือการปราศจากมลทิน ปราศจากความมัวหมอง แต่ก่อนนั้นความบริสุทธิ์ของผู้หญิงวัดกันที่เยื่อพรหมจารี และเมื่อ หญิงวัยสาวมีการร่วมเพศครั้งแรกแม้เพียงครั้งเดียวก็ถือว่าเสียความ บริสุทธิ์ และฝ่ายชายมักจะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลำคัญเพราะไม่อยาก จะใช้ของมือสองต่อจากใคร
เมื่อเป็นเซ่นนี้ผู้หญิงก็ไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องเปิดเผยให้ แฟนรับรู้ว่าเคยมีประสบการณ์ทางเพศกับคนอื่นมาแล้ว แม้ว่าเขาจะ บอกกับคุณว่าบอกมาเถอะเขายอมรับได้ก็ตาม เพราะถึงปากจะบอก ว่ารับได้ ไม่เคยนึกรังเกียจ แต่ร้อยทั้งร้อยเขาจะต้องเก็บความรู้สึก ระแวงหรือไม่ไว้วางใจฝ่ายหญิงเอาไว้ข้างใน ด้วยคิดว่านอกจากเขา แล้วฝ่ายหญิงอาจจะไปมีอะไรกับชายอื่นในเวลาเดียวกันด้วยก็ได้ เพราะเธอเคยมาแล้วนี่
ดังนั้นอย่าปล่อยให้ผู้ชายเป็นฝ่ายตั้งคำถามกับเราเพียงฝ่ายเดียว ถ้าผู้ชายถามเรามากๆ เข้าก็ย้อนถามเขากลับไปเลยว่า แล้วเขาเองล่ะ บริสุทธิ์อยู่หรือเปล่า ถ้าเขาโมโหแล้วถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้น 

บอกเลิก ก็ควรจะเลิกกับเขาไปเลย ไม่ควรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ชาย ใจแคบแบบนี้อีกต่อไป มิเช่นนั้นเวลามีเรื่องทะเลาะกันเขาก็จะขุดเอา เรื่องที่ฝังใจอยู่นี้ขึ้นมาประจานทุกครั้ง
ผู้หญิงบางคนอาจจะนึกกังวลว่าแล้วถ้าไม่บอกเขาล่ะ เขาจะรู้ ไหมว่าเราเคยผ่านมือชายอื่นมาแล้ว เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะ ผู้ชายไม่มืทางรู้ได้เลยว่าผู้หญิงที่เขามีเซ็กส์อยู่นั้นเคยผ่านการมีเพศ ล้มพันธ์มาก่อนหรือเปล่า เพราะนอกจากเยื่อพรหมจารีแล้วก็ไม่มีอะไร ที่จะสามารถบ่งบอกได้เลย ขนาดหมอสูตินรีเวชที่ตรวจภายในผู้หญิง ก็ไม่สามารถค้นพบร่องรอยที่เกิดขึ้นมานานจนเป็นประวัติศาสตร์ได้ เลย นอกจากว่าเพิ่งมีการร่วมเพศมาใหม่ๆ เท่านั้น อวัยวะถึงจะพอมี ร่องรอยให้เห็น ดังนั้นจึงขอให้สบายใจว่าพวกผู้ชายไม่มีทางล่วงรู้ได้ หรอกว่าคุณเคยผ่านมือชายคนอื่นมาบ้างแล้ว
แต่ผู้ชายสามารถมองออกได้จากปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศ ของฝ่ายหญิง ไม่ว่าจะเป็นลีลาท่าทาง การร่วมไม้ร่วมมือต่างๆ ที, ทำให้เขาผิดสังเกต ถ้าหากคุณแสดงอาการคล่องแคล่ว มีการตอบโต้ ทั้งรุกทั้งรับ แล้วบอกกับเขาว่านี่เป็นครั้งแรก ก็ไม่มีผู้ชายที่ไหนเขาเชื่อ หรอก เครื่องดักฟัง
เพราะฉะนั้นในการมีเซ็กส์กับคนรักเป็นครั้งแรก ขอให้ทำตัว เหมือนกับว่าเป็นเซ็กสัครั้งแรกในชีวิต เซ่นทำเป็นเหนียมอายงงๆ เกร็งๆ กล้าๆ กลัวๆ หากทำได้อย่างนี้รับรองว่าฝ่ายชายไม่มีทางจับได้แน่
แต่ทางที่ดีอยากจะแนะนำให้วัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งหลายคิดพิจารณา ให้รอบคอบเสียก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในภาย หลังนั้นมันรุนแรงมาก ไม่ว่าจะเป็นกับแฟนหรือกับตัวคุณเอง ไม่'ใช่มี เพศสัมพันธ์กันเสร็จแล้วค่อยมานั่งกังวลกันทั้งดู่ว่าจะท้องไหม มันไม, คุ้มเลยกับความสุขที่ได้รับเพียงแค่ประเดี๋ยวเดียว

บาร์โหนราคา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นิทานเซนสมัยยามากูระ


สมัยยามากูระ นักบวชรูปหนึ่งซื่อว่าเซนกัน ก่อนที่ท่านจะได้ เข้ามาเป็นพระในนิกายเซน ท่านได้ศึกษาพุทธศาสนานิกายเห็นไดมา ก่อนเป็นเวลายาวนานถึงหกปี ท่านถึงได้เปลี่ยนมาศึกษานิกายเซนแทน ท่านศึกษานิกายเซนอยู่ในญี่ปุนอีกเจ็ดปี จากนั้นก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไป ยังแผ่นดินจีนเพื่อศึกษานิกายเซนในประเทศจีนอีกถึงสิบสามปีแล้วจึง กลับมาจำพรรษาที่ประเทศญี่ปุน
เมื่อใครต่อใครเห็นว่าพระอาจารย์เซนกันศึกษาพระธรรมมา ยาวนาน น่าจะเป็นผู้ที่แตกฉานในพระธรรม จึงมีทั้งชาวพุทธนิกายเซน และนักบวชเดินทางมาสนทนาธรรมด้วยอยู่มิได้ขาด แต่โดยมากท่าน มักจะไม,ค่อยตอบคำถามของผู้ใดสักเท่าไหร่  บาร์โหนประกอบง่าย
วันหนึ่งมีนักบวชอาวุโสจากนิกายเห็นไดเดินทางมาขอสนทนา ธรรมด้วย
“แม้อาตมาจะออกบวชอยู่ในนิกายเห็นไดมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก แต่อาตมาก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เสียที ท่านที่บรรลุตั้งแต่อายุยัง น้อยได้โปรดช่วยชี้แนะอาตมาด้วยเถิด”
“จะให้ผู้น้อยชี้แนะด้วยเรื่องอะไรกันขอรับ” อุปกรณ์ฟิตเนส
“ในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือต้นไม้ใบหญ้าหาก เข้าถึงแก่นของสัจธรรม ก็สามารถตรัสรู้ได้ด้วยกันทั้งนั้น อาตมาสงสัย เหลือเกินว่าต้นหญ้าและใบไม้ตรัสรู้ได้อย่างไร”
“เพราะเหตุผลนั้นนั่นล่ะขอรับที่ทำให้พระอาจารยไม่บรรลุธรรม เสียที เพราะพระอาจารย์เอาแต่คิดเรื่องที่เปล่าประโยชน์ ต้นหญ้าและ ต้นไม้ตรัสรู้ได้หรือไม่ หากท่านทราบแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่ขอรับ เช่น นี้แล้ว1ไม่ต่างกับการที่พระอาจารย์ถูกยิงด้วยธ^ แต่ท่านกสับมัวหาว่า ใครเป็นผู้ยิงท่าน แทนที่จะมองหาคนทีจะรักษาบาดแผลให้ตัวท่าน” ราคาบาร์โหน

คนเรามักจะไม่เคยมองว่าเรื่องที่ตนเองถกเถียงกันนั้น เป็น เรื่องที่เกิดประโยชน์หรือไม่ เรื่องที่ตนเองอยากรู้ เมื่อรู้แล้วเกิด ประโยชน์หรือไม่ หรือว่าเมื่อรู้แล้วนำเรื่องที่รับรู้มาใช้ประโยชน์ได้หรือ เปล่า สวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่า บาปบุญหน้าตาเป็นอย่างไร ดาราคน นั้นเป็นแฟนกับดาราคนไหน ช่างเปล่าประโยชน์เหลือเกิน
ท่านเห็นว่าตนเองลามารถครองสติได้ตลอดเวลาแล้ว จึงได้ออกเผยแผ่ พระธรรมในที่สุด
หลังจากเห็นว่าตนเองยังมีข้อบกพร่องท่านเทนโนก็ปึกตนนาน ถึงหกปีก่อนที่จะออกเผยแผ่พระธรรม และเมื่อรวมระยะเวลาที่ศึกษา พระธรรมก่อนหน้านี้กับพระอาจารย์นัมอินอีกลิบปี เท่ากับท่านต้องใช้ เวลาถึงลิบหกปีที่จะปีกตนให้ลามารถครองสติได้ตลอดเวลา ที่ท่าน ต้องใช้เวลานานถึงขนาดนั้นก็เพราะท่านเห็นว่าเรื่องของสติเป็นสิ่งที่มี ความสำคัญอย่างมาก
เหมือนอย่^งที่พระอาจารย์นัมอินบอก ว่าคนเราหากสติหลุด
ลอยเพียงชัวประเดียวก็อาจสร้างหายนะให้เกิดขึนอย่างใหญ่หลวงได้ จึงควรมีสติอยู่ตลอดเวลา รู้ตนเองอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่ แต่ ที่เหนืออื่นใดนอกจากที่นิทานเซนเรื่องนี้มุ่งหวังในเรื่องของสติแล้ว อีก สิ่งหนึ่งที่สอดแทรกเอาไว้นั่นก็คือ คนเราต้องรู้จักสำรวจข้อบกพร่อง ของตนเอง เพื่อที่ว่าจะได้แก้ไขในข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น


บาร์โหน
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เรี่องร้ายๆ เมื่อมีเซ็กส์ ก่อนวัยอันควร


เรี่องร้ายๆ เมื่อมีเซ็กส์ ก่อนวัยอันควร
ค่านิยมในการแสดงความรักของวัยรุ่นไทยนับวันจะสร้างปัญหา ให้แก่สังคมมากขึ้นทุกที จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์จะเห็นได้ว่ามี การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์เป็นประจำ เราเได้จากการทิ้งเด็กทารก เอาไว้ตามกองขยะบ้าง ตามห้องส้วมของสถานีขนส่งบ้าง เด็กที่เกิด มาไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก็รับกรรมในการกระทำครั้งนี้ไป นอกจากนี้ยังรวม ไปถึงสถานทำแท้งเถื่อนที,เปิดบริการให้แก'วัยรุ่นอีกด้วย ลาเหตุที่เกิด ขึ้นแทบทั้งหมดนี้ล้วนเกิดมาจากการมีเซ็กส่กอนเวลาอันควรของวัยรุ่น นั่นเอง
ถ้าไม่อยากให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างนี้ ก่อนที่ จะมีเซ็กส์ขอให้คำนึงถึงสิ่งที่จะตามมาดังต่อไปนี้  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า

ท้องก่อนเรียนจบ
ในปัจจุบันจะเห็นว่าการทำแท้งของวัยรุ่นมีสูงมาก ทั้งที่ไปใช้ บริการคลินิกและหาซื้อยาไปกินเอง นับแล้วเป็นจำนวนปีละแสนกว่า ราย ทำให้วัยรุ่นเหล่านี้หมดอนาคตเพราะเรียนไม,จบ บางรายที่ไม่ได้
ทำแท้งก็ต้องเป็นแม่คนตั้งแต่ยังวัยรุ่น ที่ยังขาดความพร้อมที่จะใช้ชีวิต เซ่นนี้ ซึ่งเป็นปัญหาทั้งแม่และเด็ก รวมทั้งลังคมด้วย เพราะขาด คุณภาพชีวิตที่ดี  บาร์โหนส่วนวัยรุ่นที่คิดว่าจะไม่มีการตั้งท้องแน่นอนเพราะใช้ถุงยางคุม กำเนิดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยพบว่า แม้จะมีการใช้ถุง ยางอนามัยก็ยังมีโอกาสพลาดได้ถึง 21% อันเกิดมาจากคุณภาพของ ถุงยางเสื่อม หรือใช้ไม่ถูกต้อง และการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในฝ่ายหญิง ก็มีโอกาลพลาดได้บ่ระมาณ 5% บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ ที่น้อย ถ้าบังเอิญเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ใน 5% นั่นด้วยล่ะจะทำอย่างไร

ซึมเศร้าจากการเปลี่ยนคู่บ่อยๆ
วัยรุ่นที่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแฟนบ่อย โดยเฉพาะฝ่ายหญิงนั้น ในส่วนลึกต้องการความผูกพันมากกว่าฝ่ายชาย แต่ฝ่ายหญิงก็มักจะ เป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งตลอด ยิงถ้าหากเผลอไปมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายชาย ด้วยแล้วก็จะตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนที่ไม่เคยเสียตัวหลายเท่า และมีโอกาสทำร้ายตัวเองได้สูง วิธีไล่หนู

 โรคติดต่อทางเพศ
จากงานวิจัยทางการแพทย์ซี้ว่า แม้จะมีการใช้ถุงยางอนามัย ก็ ยังไม่สามารถปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศต่างๆ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น โรคผิวหนังบริเวณอวัยวะลืบพันธุ้โดยเฉพาะเริม โรคหนองใน ใน หลายประเทศพบว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-25 ปี เป็นกลุ่มที่เลี่ยงต่อการ

 ผลการเรียนตกตา
การมีเซ็กล่ในวัยรุ่นจะทำให้มีพฤติกรรมการเรียนที'ยาแย่ ไม่ ค่อยสนใจการเรียน เพราะวันๆ เอาแต่-หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเซ็กสํ ใน ที่สุดก็ทำให้ผลการเรียนตกตา พอเรียนจบออกมาก็เกรดไม่ดี หางาน ทำที่มีความเจริญก้าวหน้าได้ยาก

 เสียซื่อเสียง
เรื่องนี้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเสียหายมากที่สุด เพราะจะตกเป็น ขี้ปากของเพื่อนๆ และคนอื่นๆ ที่!ข่าวจากการบอกต่อๆ กัน ในกลุ่ม เพื่อนทั้งหญิงชาย จนนำไปส่ภาพลักษณ์ที่ไม่น่าชื่นซมเลย ถ้าเป็นฝ่าย หญิงก็จะถูกพูดถึงว่า “แม่คนนี้ถูกเจ้านั่นฟันไปแล้ว” หรือ “อยากฟัน เธอมั่งจัง” ส่วนผู้ชายก็จะถูกพวกผู้หญิงพูดถึงว่า “นั่นไง ไอ้โรคจิต ไอ้ บ้ากาม” กลายเป็นคนที่น่ากลัวสำหรับผู้หญิงไป  วงจรเครื่องไล่หนู
 ต่างฝ่ายต่างถูกหลอก
วัยรุ่นหญิงมักถูกหลอกให้รักและหลงเพื่อแลกกับเซ็กล่ฃองฝ่าย ชาย และวัยรุ่นชายเองก็อาจถูกหลอกได้เซ่นกันโดยวัยรุ่นหญิงใช้เซ็กสํ เป็นตัวล่อเพื่อให้ได้สิงของที่ต้องการจากฝ่ายชาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น  เป็นต้น
ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความรักเลย เพียงแต่ใช้ความใคร่ เพื่อให้ใด้มาซึ่งลิ่งที่ต้องการเท่านั้นเอง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วความลัมพันธ์ก็ 
จะมีแต่ความไม่แน่นอน และไม่มีทางยั่งยืนไปได้ เครื่องดักฟัง
 เจอคนที่ใซ่ก็อาจสายไปเสียแล้ว
เรื่องนี้ผลกระทบจะมีมากที่สุดโดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่รู้สึกว่า ตนเองมีเบื้องหลังที่ไม่ดี จึงไม่อาจจะปฏิเสธตนเองหรือปิดปังอดีตที่ ตนเองเคยกระทำเอาไว้ใต้ หรือกลัวว่าถ้าเขาจะรู้เข้าในภายหลังชีวิตคู่ ก็คงจะพังทลายลงแน่นอน ส่วนฝ่ายชายเองเมื่อพบผู้หญิงดีๆ ก็อาจ เสี่ยงกับการถูกปฏิเลธจากผู้หญิงดีๆ เซ่นกันถ้าหากเขามีซื่อเลียง กระฉ่อนว่าเป็นผู้ชายที่ชอบล่าพรหมจรรย์ คงไม่มีผู้หญิงที่ไหนที่จะ ยอมรับได้เครื่องไล่หนู

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การตั้งท้องที่ชายหนุ่มต้องรู้


เครื่องดักฟัง
การตั้งท้องที่ชายหนุ่มต้องรู้
เมือสบโอกาสได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองและบรรยากาศเป็นใจ เป็นไปได้ที่วัยรุ่นหนุ่มสาวมักจะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้อยากเอยากลอง แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันในที่สุด ซึ่งในเรื่องของการป้องกันนั้นฝ่ายชาย มักจะพอมีความรู้อยู่บ้าง แต่ก็ยังมีความเข้าใจผิดอยู่หลายอย่างเกี่ยว กับการตั้งครรภ์ของฝ่ายหญิง โดยมากแล้ววัยรุ่นซาย่มักจะมีความเชื่อ ดังต่อไปนี้ วงจรเครื่องไล่หนู

 ถ้าหลั่งข้างนอกแฟนจะไม่ท้อง
การดึงอวัยวะฝ่ายผู้ชายออกจากซ่องคลอดก่อนที่จะมีการหลั่ง อสุจินั้นสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ใด้เพียง 80-90% เพราะในระหว่าง การร่วมเพศถึงแม้ยังไม,มีการหลั่งเกิดขึ้น แต่ในระหว่างที่ฝ่ายชายเกิด อารมณ์ เพศและอวัยวะแข็งตัวจะมีการหลั่งของเหลวออกมาซึ่งมีเชื้อ อสุจิปนอยู่แล้ว ซึ่งสามารถทำให้ตั้งท้องได้เซ่นเดียวกัน และในบาง รายอาจจะเผลอตัวหลั่งเข้าส่ภายในของฝ่ายหญิงโดยที่ไม่ทันเอาออก มาหลั่งข้างนอกซึ่งมีความเป็นไปได้มาก กำจัดหนู

ร่วมกันครั้งแรกไม่ท้องหรอก
ความจริงแล้วผู้หญิงมีโอกาสตั้งท้องได้เสมอ ถ้าอยู่ในวัยที่มี ประจำเดือนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหรือครั้งที'เท่าไรก็ ตาม บางคนยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเยื่อพรหมจรรย์นั้นลามารถช่วย ป้องกันไม่ให้ผู้หญิงตั้งท้องได้ หาเไม่ว่าเยื่อพรหมจรรย์ของฝ่ายหญิง นั้นไม่อาจปิดกั้นเชื้ออสุจิให้เดินทางไปถึงรังไข่ได้ เพราะเยื่อพรหม- จรรย์!ม,ได้คลุมคอมดลูกเอาไว้ทั้งหมด

 ฝ่าไฟแดงไม่มีทางท้อง
การตั้งท้องอาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มี ประจำเดือน โดยเฉพาะวัยรุ่นสาวที่รอบเดือนมาไม่ปกติ คือมักจะมา ไม่ค่อยตรงเวลาทุกเดือน ทำให้ผู้หญิงบางคนอาจจะมีการตกไข่ใน ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการมีประจำเดือน คือก่อนหรือหสังประจำ เดือนเพียงไม่กี่วัน เชื้ออสุจิของฝ่ายชายสามารถมีชีวิตอยู่ในร่างกาย ฝ่ายหญิงได้เป็นเวลานานถึง 3 วันหสังจากที่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วเพราะ ฉะนั้นถ้าหากมีการตกไข่เกิดชื้นในระหว่างนี้ก็สามารถจะทำให้ท้องได้

 ผู้หญิงไม่ถึงจุดสุดยอดก็จะไม่ท้อง
อารมณ์พิศวาสของผู้หญิงระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์นั้นไม่มีความ เกี่ยวข้องอะไรกับการตั้งท้องเลย ในขณะที่ผู้หญิงมีความรู้สึกทางเพศ หรือได้รับการกระตุ้นทางเพศ ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เกิดขึน เซ่น คอมดลูกจะลดตาลงมาเพื่อรับนํ้าเชื้อของผู้ชาย การ 
เปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในขณะที่ได้รับการกระตุ้นทาง เพศไม่ว่าผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดหรือไม่ก็ตาม  ไล่หนูไฟฟ้า

 สวนล่างซ่องคลอดหลงเสร็จกิจ
การใช้นํ้าสวนล้างช่องคลอด รีบลุกไปปัสสาวะ หรือกระโดด หลายๆ ครั้งให้เชื้ออสุจิของฝ่ายชายไหลออกมาหลังจากที่มีเพศ ลัมพันธ์กันแล้ว ไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งท้องได้เลย เพราะเชื้อ อสุจิสามารถเดินทางไปถึงคอมดลูกได้รวดเร็วมากกว่าที่คิด และการ สวนล้างช่องคลอดมากๆ กลับจะก่อให้เกิดการระคายเคืองอาจจะ ทำให้มีการติดเชื้อได้อีกด้วย

เครื่องไล่หนูวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เพราะเผลอใจจนเสียตัว ชีวิตฉันจึงเปลี่ยนไปตลอดการณ์

เสียตัวกับเสียใจเราเลือกไค้
เรื่องเซ็กสํเป็นเรื่องอันตรายลำหรับวัยรุ่น แต่ทั้งๆ ที่รู้กันอยู่ว่า เป็นการกระทำที่ชิงสุกก่อนห่ามและมีอันตรายร้ายแรงขนาดไหน แต่ก็ ยังมีวัยรุ่นจำนวนมากยินยอมพร้อมใจที่จะเล่นกับไฟ
ตัวอย่างก็มีให้เห็นมากมายในกรณีที่เด็กวัยรุ่นหญิงพยายามฆ่าตัวตาย สาเหตุมาจากประจำเดือนไม่มา แล้วคิดว่าตัวเองต้องท้องแน่ๆ ถ้าท้องโตขึ้นทุกวันๆ พ่อกับแม่คงจะรู้แน่นอน จึงเกิดความกลัว ส่วน แฟนก็บอกว่าไม่รู้จะทำอย่างไร เขาเองก็กลัวพ่อแม่เขารู้เหมือนกัน ก็ เลยกังวลใจทุกข์ตรมอยู่คนเดียว นอกจากนั้นแล้วอาจารย์และเพื่อนที, โรงเรียนก็เริ่มสงลัย เมื่อมีแต่ความคับอกคับใจอยู่อย่างนี้ ในที่สุดอาจ จะถึงขั้นตัดสินใจหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย
ความจริงเรื่องนี้วัยรุ่นชายจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในการ มีเพศลัมพันธ์ที,ไม่พร้อมแบบนี้ ด้วยการไม่ปัดภาระให้เป็นของฝ่าย หญิงแต่ฝ่ายเดียว ที่สำคัญการปฏิเสธของฝ่ายหญิงก็ต้องได้รับการ ยอมรับจากผู้ชายด้วย ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรไปจากการข่มขืน ปัญหา ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะเกิดจากฝ่ายชายจากการไม่ยอมใส่ถุงยางอนามัย โดยมีความเชื่อว่ามันให้ความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม,ขึ้นเอาเลียเลย ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงจำต้อง แบกรับภาระของปัญหาเอาไว้แต่เพียงฝ่ายเดียว
อุปกรณ์ไล่หนู


การมีเพศลัมพันธ์ของวัยรุ่นนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากสื่อวีซีดี และ อินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงโดยง่าย วัยรุ่นจะเห็นเพียงแค่แง่มุมเดียว คือเห็นเขามีความสุขกันในระหว่างร่วมเพศ ก็อยากจะมีบ้าง คงจะมี ความสุขเหมือนอย่างที่เห็น แต่ความจริงแล้วเมื่อปฏิบัติจริงๆ ในครั้ง แรกจะไม่ได้มืความสุขหรือความประทับใจในการมีเพศลัมพันธ์เลย เพราะเป็นการมืเพศลัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่พร้อม เกิดขึ้นท่ามกลาง ความกลัว หวาดระแวง กลัวติดโรค กลัวพ่อแม่รู้ กลัวการตั้งครรภ์อัน ไม่พึงประลงค์ ฯลฯ จึงไม่ลามารถทำให้เกิดความประทับใจได้
วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้อีกมาก ยังไม่พร้อมที่จะตัดลินใจ ยัง ไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ ขาดการยั้งคิดถึงผลกระทบ ต่ออนาคต ส่วนคนที่เป็นผู้ใหญ่จะมีการวางแผนล่วงหน้าเสมอ มีจุด มุ่งหมายในชีวิต การมองเพศตรงข้ามจะไม่หลงรักแค่คนหน้าตาดีๆ หรือรู้สึกรักแบบประเดี๋ยวประด๋าวเหมือนกับวัยรุ่น แต่จะมองคุณ สมบัติอื่นๆ ภายนอกประกอบไปด้วย ดังนั้นวัยรุ่นจึงควรรอเวลาให้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่และสามารถมีความรับผิดชอบต่อตัวเองให้ได้ก่อนจึง ค่อยคิดถึงการมีเพศลัมพันธ์ มิเช่นนั้นอนาคตทั้งชีวิตอาจจะดับมีดลง

ขายเครื่องไล่หนูนะจ้ะ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันแห่งการเสียตัว ภาค2


การคบหากันระหว่างชายหญิงที่มากกว่าคำว่าเพื่อนนั้น ความ ใกล้ชิดและบรรยากาศอาจนำไปล่การมีเพศลัมพันธ์ระหว่างกันได้ ดังนั้นจึงควรทำในลิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้อง เหมาะสม ไม่ใช่ทำตามที่ คนอื่นยุแหย่ เพราะหลังจากที่ทำไปแล้วคนที่ต้องตกอยู่กับผลที่ตาม มาจากการตัดสินใจครั้งนี้ก็คือตัวเราเอง ไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนหรอก
ถ้าแฟนของเราพยายามกล่อมว่า “ขอเถอะนะ ถ้ารักกันจริง ก็ ต้องยอมได้” ก็อย่าได้เผลอใจยอมให้เขาง่ายๆ แม้ว่าจะรักเขาอย่าง มากมายก็ตาม ให้ทบทวนดูให้ดีว่า คนที่รักเราจริงเขาจะขอเราง่ายๆ อย่างนี้หรือ ถ้ารักเราจริงก็ต้องฟังเหตุผลของเราสิ เราก็บอกว่าไม่ สบายใจหากจะทำเซ่นนี้ มันไม่เหมาะไม่ควร มันยังไม่ถึงเวลา ฯลฯ มี คำพูดมากมายที่จะปฎิเลธเขา หากเขารักเราจริงเขาก็จะเข้าใจ
แต่ถ้าฝ่ายหญิงเกิดอยากรู้อยากเห็นอันเป็นคุณสมบ้ติของวัยรุ่น อยู่แล้ว เพราะเป็นธรรมชาติของคนในวัยนี้จะได้รับการกระตุ้นของ ฮอร์โมนทางเพศที่กำลังทำงานเต็มที่ เรียกว่าอยู่ในวัยเจริญพันธ์ เป็น วัยที่พร้อมจะทำหน้าที่ลืบพันธุเพื่อลืบทอดเผ่าพันธุต่อไป ทำให้เกิด อารมณ์ทางเพศได้ง่าย แต่ไม,ได้หมายความว่าเราจะต้องระบายออก ด้วยการมีเซ็กลัเสมอไป แม้ว่าตัวเราเองก็อยากจะมีประสบการณ์ใน เรื่องนี้เหมือนกัน แต่ควรถามใจตัวเราให้ดีเลียก่อนว่า พร้อมแล้วจริง ไหม อย่าลืมนะว่าคนเรานั้นไม่ใช่มีแต่ร่างกาย เรามีจิตใจด้วย 

เครื่องไล่หนูน้อย

เกี่ยวกับเรื่องนี้จะขอยกเอาเรื่องวันวาเลนไทน์มาเป็นตัวอย่าง เพราะบรรดาวัยรุ่นชายมักนิยมใช้วันนี้มาอ้างเพื่อขอให้ฝ่ายหญิง ยินยอมพลีกายให้แก่เขา และฝ่ายหญิงเองก็ดูเหมือนจะมีความเต็มใจ เสียด้วย เพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่คิดว่า การเป็นของกันและกันถือเป็น การแสดงความรักที่แท้จริง
เมื่อวันวาเลนไทน์มีความหมายเกี่ยวข้องกับความรัก จึงเป็นวัน ที,วัยรุ่นให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ในวันนี้จึงต้องพยายามแสดงความรัก ต่อแฟนหรือคนที่หมายปองในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชวนกัน ไปกินข้าว ไปเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง โดยเฉพาะการให้ดอกกุหลาบ มอบ การ์ดบอกความในใจ หรือบอกรัก
ซึ่งถ้าหากกิจกรรมแสดงความรักมีเพียงเท่านี้วันวาเลนไทน์ก็คง ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง แต่เนื่องจากความรักที่เบ่งบาน เมื่อถึงวัน วาเลนไทน์ก็เลยพาให้วัยรุ่นปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเรื่องเซ็กสํ ถึงแม้ จะไม่มีการยืนยันว่าในวันนี้วัยรุ่นมีกิจกรรมทางเพศกันเท่าใด แต่จาก ผลสำรวจวัยรุ่นล่วนใหญ่คือประมาณ 53% คิดว่าการมีอะไรกัน เป็นการแสดงความรักที่แท้จริง ทำให้วันวาเลนไทน์ซึ่งความจริงแล้ว เป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ้ แต่ในบ้านเรากลับกลายเป็นวันที่วัยรุ่น เสียตัว
ล่วนหนึ่งเป็นเพราะบรรยากาศของวันนี้ที่มีแต1ความสดชื่น หอม หวาน เต็มไปด้วยความรัก ทำให้วัยรุ่นเผลอตัวเผลอใจ นิยามความรัก ของวัยรุ่นนั้นจะมีแต่ความสวยงามและยิ่งใหญ่ เป็นความรักใสๆ มีแต่ ความจริงใจให้กัน โดยไม,เคยคิดว่ามันจะนำพาปัญหาใดมาล่บ้าง เซ่น การตั้งครรภ์ที่ไม,พึงประสงค์ การติดเชื้อทางเพศ โรคเอดส์ การไม่ สมหวังในรักที่อาจนำมาซึ่งความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายตัวเอง ทำร้ายแฟน หรือทำร้ายแฟนใหม่ฃองเขา
การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แก้ยาก เพราะกระแสจากลื่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดเผยเรื่องเซ็กล่อย่างโจ่งแจ้ง สามารถเข้าถึงตัววัยรุ่นได้ทันทีโดยที่พ่อแม่ไม,สามารถตามได้ทัน แต่ ถ้าพ่อแม่พยายามปรับตัว แล้วทำความเข้าใจวัยรุ่นให้มากขึ้น หากจะ ว่ากล่าวก็ให้ตักเตือนด้วยเหตุผล พร้อมกับแสดงความรักให้ลูกเห็น ก็ จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์นี้ได้ ไม่น้อย

วันแห่งการเสียตัว ภาค 1ผลของการวิจัยพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่น พบว่าเด็กวัย รุ่นหญิงมีความยินยอมพร้อมใจที่จะเสียตัวในวันวาเลนไทน์มากที่สุด รองลงมาคือวันปีใหม่ และวันจบการศึกษา ซึ่ง 1 ใน 3 ของเด็กวัยรุ่น หญิงที่ยอมเสียตัวนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากสถานการณ์พาไป
อย่างที่กล่าวเอาไว้ในเบื้องต้นว่าวัยรุ่นคือวัยที่ต้องการได้รับการ ยอมรับจากเพื่อน เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และไม่รู้สึกว่าตัว เองเป็นแกะดำ หากเพื่อนๆ ถามว่า “ยังชิงอยู่หรือเปล่า” “เคยหรือยัง" ก็จะรู้ลีกว่าตัวเองน้อยหน้าเพราะทำไม่ได้อย่างเพื่อนๆ
แต่อย่าลืมว่าทุกคนต่างก็มีความคิดเป็นของตนเอง ความคิด เห็น'ของเพื่อน'ไมใช่สิ่งที่'จะมาตัดลินเรา เพราะเราต้องอยู่กับตัวเราเอง ไปตลอดชีวิต แต่กับเพื่อนนั้นไม่ใช่ ควรหยุดคิดลักนิดว่าความสุข ความ ทุกข์ อันเกิดจากการมีเพศลัมพ้นธ์โดยไม่พร้อมนั้นมีเพียงเราคนเดียว เท่านั้นที่จะต้องเผชิญหน้าอยู่กับมัน
ในการทำกิจกรรมของเด็กวัยรุ่นกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว ฟังเพลง ดูหนัง ท่องเที่ยว เพื่อนๆ ในกลุ่มก็จะให้ความเห็นต่างๆ เสมอ แต่การมีอะไรกับแฟนเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรละเว้นไว้ ธรรมชาติของวัยรุ่น

ต้องการการยอมรับจากกลุ่มก็จริงอยู่ แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะเสียตัวเพี่อให้ ได้การยอมรับจากพวกเพื่อนๆ
แม้เราจะมั่นใจว่าเพื่อนเราไม่หาว่าเราเชยหรอกถ้าเราไม่ยอม ทอดกายให้กับแฟนง่ายๆ แต่เวลาดูภาพยนตร์ก็อดจะรู้สึกไม่ได้ว่า ช่าง มีความสุขเหลือเกินที่นางเอกวัยรุ่นตื่นขึ้นมาก็เจอหน้าคนรัก ได้อยู่ใน อ้อมกอดของชายหนุ่มบนเตียงนุ่มๆ ดูแล้วซ่างอบอุ่นและหอมหวาน เลียเหลือเกิน อยากเป็นอย่างนางเอกในหนังเรื่องนั้นเหลือเกิน แต่อย่า ลืมว่านั่นคือการแสดง นักแสดงก็แสดงไปตามบทเท่านั้น พอถ่ายเสร็จ แล้วก็แยกย้ายกันไป ไม่ต้องมานั่งวิตกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการมี เซ็กลักันแล้ว
แต่ถ้าเกิดขึ้นในชีวิตจริง ฝ่ายชายก็จะต้องพะวงว่าฝ่ายหญิงจะ ท้องหรือเปล่า ถ้าท้องขึ้นมาแล้วจะพาไปทำแท้งที่ไหน ส่วนฝ่ายหญิง ก็เกิดความละอายใจ กลัวพ่อแม่รู้ และกลัวว่าชายหนุ่มจะทิ้งเราไปไหม ตังนั้นทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเอง


เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเลือกเนื้อสัตว์ ให้สด สะอาด ปลอดภัย ร่างกายได้รับประโยชน์เต็มที่ 
การเลือกเนื้อสัตว์ ให้สด สะอาด ปลอดภัย ร่างกายได้รับประโยชน์เต็มที่
ปลาสด เลือกที่มีตาใสนูนสะอาด เหงือกเป็นสีชมพูออกแดง ไม่มี เมือก ไม่มีกลิ่นเหม็นนอกจากกลิ่นคาวตามธรรมชาติของปลา เกล็ดปลาติดแน่น เนื้อแน่น เอามือกดแล้วยกมีอขึ้น เนื้อปลาจะกลับอยู่สภาพเดิม ถ้ากดปุมอยู่อย่าง นั้นแสดงว่าปลาเริ่มเน่า หัวปลาติดแน่นกับตัวปลา ปลาสดแยกออกจากปลาที่ตาย นานแล้วได้ง่ายมาก
เนิ้อหมู วัว ควาย ที่คุณภาพดี ควรเลือกจากสัตว์อายุน้อย เนื้อแน่น ละเอียด จะไม่ค่อยเหนียว มีไขมันสมํ่าเสมอ สัตว์อายุมากมีกล้ามเนื้อจะหยาบ และมืสีคลํ้ากว่า กระดูกใหญ่และดูแก่ถ้ามีลักษณะเหมือนเม็ดสาคูนันเป็นตัวอ่อน ของพยาธิตัวตืดอยู่ เมื่อทำให้สุกดี ตัวอ่อนของพยาธิจะตาย ไม่ติดมาถึงคน เนื้อ หมูควรมีสี,ชมพู ไมใช่สิส้มหรีอสีแดงนั่นแสดงถึงมีการใส่สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งเป็น อันตรายแม้ว่าจะปรุงสุกแล้ว ทั้งเนื้อหนังกระดูกที่มีสืแดงผิดปกติไม่ควรชื้อมาปรุง อาหาร แต่สำหรับเนื้อวัวปกติจะมืสีแดงสดอยู่แล้ว และมีไขมันสีเหลือง เลือกที่ เส้นเนื้อละเอียด ไม่ค่อยมีกลิ่นคาว
เนื้อสัตว์ปี เป็ด ไก่ เลือกที่มีอายุไม่แก่มาก ดูจากขนาดไมใหญ่ ไม่เล็ก เนื้อนิมแน่นละเอียด หนังตึง เดือยสั้น หงอนเกลี้ยง อกมน เนื้อลักษณะสดสีไม่ ซีดไม่คลํ้า ถ้าเนื้อแข็งสีคลํ้า เดือยยาว แสดงว่าเป็นเป็ดแก่ไก่แก่ กลิ่นไม่แรงแสดง ว่ากินข้าวเปลือก กินพืช เหมือนเป็ดไก่ที่เลี้ยงกันตามบ้านเรือนทั่วไป กลิ่นสัตว์มา จากประ๓ทอาหารที่มันกินเข้าไป ถ้าเป็นเป็ดไก่จากฟาร์ม เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด ยาปฏิชีวนะ อาหารเสธิม กลิ่นจะต่างออกไป รวมทั้งลักษณะกล้ามเนื้อไม่แน่น เพราะสัตว์ถูกขังในที่จำกัด ไม่ได้เดินเล่นไปทั่วเหมือนเป็ดไก่ตามบ้าน สำหรับเป็ดแก่จะมีเนื้อมากกว่าเป็ดอายุน้อย
 
 
กุ้ง ลักษณะกุ้งสดจะไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าแม้แต่น้อย ตากุ้งสดใสไม่ขุ่นมัว ส่วนหัวยังติดแน่นกับลำตัว ฟลีอกยังมีความมน’วาว สดใส กุ้งที่ไม่อยู่ในนํ้าค่อนข้าง ตายเร็ว เน่าเร็ว เมี่อชื้อมาแล้วใหร็บปรุงหรือรีบแช่เย็นรักษาสภาพความสดเอาไว้ 

ปูทะเล ปูน้ำจืด ปูสดเมื่อ'จับดูจะมีนํ้าหนักมาก ลูกตากระดุกกระดิกไป มา ปูตัวผู้จะมีฝาปิดอกขนาดเล็กเมื่อกดดูไม่ยุบลง ปูตัวเมียจะมีไข่เวลา ดีดกระดองจะมีเสียงแน่นทึบ ถ้าไม่มีไข่ก็ดูที่ฝาปิดหน้าอกมีขนาดใหญ่ ปูตัวผู้ มีเนื้อมากกว่าปูตัวเมีย

หอย มีกระดองหุ้มแต่ก็ยังดูความสดได้ตรงที่ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น ปาก ต้องหุบแน่นสนิท หอยตาหรือ'ใกล้ตาย ปากจะอ้าออกอยู่อย่างนั้น ไม่ยอมหุบ บางตัวที่อ้าปากอยู่แล้วหุบลงแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่
วิธีทำวงจร เครื่องไล่หนู

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รวมวิธีกำจัดคราบรอยเปื้อนต่องๆบนเสื้อผ้า (ใช้ได้ผลจริง)

กำจัดรอยเปื้อนน้ำมันพืช น้ำมันเครื่อง ไขมันต่างๆ
เอาเศษผ้าหรือฟองนํ้าซับรอยมันออกไปก่อน ใช้นำยาขจัดคราบเปื้อน ป้ายลงไปบริเวณนั้นสักครู่ แล้วล้างออกด้วยนํ้าร้อน จากนั้นเอาผ้าเหล่านั้นมาแช่ ในผงชักฟอกประสิทธิภาพดีสัก 30 นาที จึงชักล้างตามปกติ ถ้ายังมีคราบหลง เหลืออยู่อย่าเพิ่งเอา'ไปรีด ยังมีวิธีที่จะกำจัดรอยด้วยการเอานํ้ายากัดสีทาตรง บริเวณรอยเปื้อนนํ้ามัน แล้วนำไปชักอีกครั้ง จะทำให้รอยหายไป ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่ ชักไม่ได้มีหลายขั้นตอนที่ต้องทำเริ่มจากเอาฟองนํ้าชุบนํ้ายาชักแห้งซับรอยเปื้อน ใช้ฟองนํ้าอีกอันซุบนํ้ายาขจัดคราบเปื้อนเช็ดตาม ทำสลับกันจนหมดคราบ ถ้า ยังไม่หมดใช้นํ้ายาซักฟอกหยดหลายหยด ตามด้วยแอมโมเนียสองหยด แล้วซับ รอยเปื้อน ทำชํ้า ซับให้แห้งแล้วจึงส่งไปซักแห้งที่ร้าน

กำจัดรอยเปื้อนซอสต่างๆ น้ำนม ปัสสาวะ อุจจาระ
สำหรับลูกเล็กแสนชน เล่นสนุกในครัว ในระหว่างทานอาหาร จนเสื้อผ้า เปื้อนซอสเครื่องปรุงต่างๆ เลอะเทอะ ให้คุณเอากระดาษทิชชูชับรอยเปื้อนออกไป ก่อน แล้วเอากลีเชอรีนที่มีขายตามร้านขายยาโรยลงตรงรอยเปื้อน ขยี้ในนํ้าสะอาด รอยเปื้อนจะจางลง เสร็จแล้วซักด้วยนํ้ายาซักผ้าที่มีส่วนผสมคลอไรต์ เช่น นํ้ายา ไฮเตอร์สำหร้บผ้าขาว หรือสำหรับผ้าสี ผสมกับนํ้าอุ่นแช่ไว้สัก 30 นาทีแล้วห้าม แชในนํ้าร้อนจะทำให้รอยเปื้อนติดแน่นแล้วจึงซักด้วยนํ้ายาซักผ้าที่มีประสิทธิภาพ ดี วิธีนี้สามารถใช้กับสิ่งสกปรกที่เป็นโปรตีน เช่น ครีมไข่ นํ้ามูก ขนม เจลลาติน และอี่นๆ สำหรับผ้าที่ซักไม่ได้ ต้องซักแห้งอย่างเดียว ทำเพียงซับรอยเปื้อนออก ไปให้มากที่สุดด้วยกระดาษซับจุ่มผลิตภัณฑ์เอนไซม์ พอถึงขั้นตอนชักจะต้องรีบ ส่งไปชักแห้งที่ร้านกำจัดรอยเปื้อนเลือดบนเสื้อผ้า
สำหรับอาชีพที่คลุกคลีอยู่กับเลือด แพทย์ พยาบาล โรงฆ่าสัตว์ และคุณ ผู้หญิงที่มีประจำเดือน มักเจอปัญหานี้บ่อย ต้องรีบเอาเสี้อผ้านั้นไปแชในผงชัก ฟอก'ทึ่ม!}ระสิทธิภาพดี แช่ทิ้งไว้ 30 นาที เลือดจะซึมออกมาจากเนื้อผ้า นํ้ากลาย เป็นสีแดงและเหม็นคาว เทนํ้านั้นทิ้งไป เติมนํ้าและผงชักฟอกให้ละลายเป็นเนื้อ เดียวกัน แช่ผ้าอีกเกินครึ่งชั่วโมงก็ได้ หลังจากนั้นเอามาชักตามปกติจะได้เสี้อผ้า สะอาด ไร้รอยและกลิ่นเลือด ยกเว้นถ้าทิ้งไว้นานรอยฟ้อนเลือดจะออกยากขึ้น อาจต้องไซ้นายาขจัดคราบฟ้อ,นสำ'หรับผ้าขาวหรือผ้าสีป้ายลงตรงบริเวณรอยฟ้อน แล้วชักอีกครั้ง ระหว่างที่รอยยังหลงเหลืออยู่ อย่านำไปรีดจะทำให้รอยนั้นติดแน่น กับเนื้อผ้า
ขจัดจัดรอยเปื้อนหมึกปากกา
เป็นที่ทราบกันดีว่า รอยหมึกนั้นชักออกยากหนักหนา สร้างความปวดหัว กับคุณแม่บ้าน แก้ปัญหาได้ด้วยการรีบเอาฟองนํ้าชุบนํ้าหมาดๆ เช็ดนํ้าหมึกออก ใช้นํ้ามะนาวผสมเกลือ ถูบริเวณที่ฟ้อนก่อนนำไปชักออกในนํ้าเย็นที่มีโซ ดาไบคาร์บอเนต แล้วนำไปชักล้างตามปกติ รอยฟ้อนก็จะจางหาย ยกเว้นนํ้าหมึก ชนิดที่ติดถาวรจะออกยากมาก
กำจัดน้ำยาทาเล็บบนเสื้อผ้า
สิ่งสกปรกประเภทนี้ากขจัดไม่ถูกวิธี ความสกปรกจะแผ่ขยายออกไป เป็นวงกว้าง ห้ามเอากระดาษหรือเศษผ้ามาเช็ดออก ให้ใช้นํ้ายาอะซิโตนหยดลง บน นํ้ายาจะกัดสีทาเล็บหลุดออกไป หลังจากนั้นจึงชักด้วยผงชักฟอก ตามปกติ

ผ้าสีขาวที่ใช้มานาน มักเกิดคราบสกปรกฝังลึกสีเหลืองอ่อนยากแก่การ ชัก ทำให้เสื้อผ้าดูเก่า หม่นหมอง แม่บ้านหลายคนจึงมักนำผ้าไปต้มซึ่งสามารถ ช่วยให้ผ้าขาวขึ้นได้ แต่ถ้าให้เร็วขึ้น ให้ฝานมะนาวใส่ลงไปด้วยสัก 2-3 ชิ้น ขณะที่ ต้มจะช่วยให้ผ้าขาวสะอาดขึ้น อีกวิธีหนึ่งให้ผสมนํ้ายาฟอกขาวสักเล็กน้อยลงไป ในผงชักฟอกที่จะชัก แช่ไว้สักครู่แล้วชักในนํ้าอุ่นหรีอร้อน มีอีกวิธีง่ายๆ ในการ ชักเพี่อให้ผ้ากลับมามีสีขาวดังเดิม คือ นำเปลีอกไข่ปนใส่ลงในอ่างแล้วแช่ผ้าไว้ สักครู่ หลังจากนั้นจึงเอามาชักล้างตามปกติ ผ้าของคุณก็จะกลับมาขาวสะอาด เหมือนใหม่
กำจัดรอยเปื้อนสนิมบนเสื้อผ้า
เสื้อผ้าเปื้อนสนิมจากเครื่องยนต์ เครื่องเรือนทำด้วยเหล็ก สามารถกำจัด ได้ เพียงแต่ว่าใหรีบทำ อย่าปล่อยไว้นาน ก่อนอื่นต้องรู้ผ้าชิ้นนั้นสีตกหรีอไม่ ทำได้ ต่อเมื่อผ้าสีไม่ตกเท่านั้น ถ้าสีตกจะเกิดรอยด่างมาแทนที่รอยสนิม ให้หยดนํ้าตรง ที่มีรอยสนิมบนผ้า เอามะนาวผ่าซีกถูเบาๆ ปาดเอาหน้ามะนาวที่ติดรอยสนิมออก เสีย แล้วทำชํ้าจนกว่าสนิมจะออกหมด แล้วนำไปชักตามปกติ หรือถ้ายังมี คราบอยู่ให้เอาแชในนํ้าผสมกรดออกชาลิก ก่อนชักด้วยความระมัดระวัง สวมถุง มือยาง แล้วนำไปชักตามปกติ แต่อย่าใช้กับผ้าโลหะหรือใยแก้ว

 กำจัดสัตว์บุกรุกและแมลงด้วยเครื่องไล่หนู

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การใช้เตาไมโครเวฟที่ถูกต้อง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

เตาไมโครเวฟต้องตั้งวางในบริเวณราบเสมอกันตลอด ด้านหลังของเตาให้ ห่างจากฝาผนัง หรือกำแพงอย่างน้อย 7.5 ชม. อย่าวางเตาไมโครเวฟใกล้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น เตาอบไฟฟ้า กาต้มนำไฟฟ้า เครื่องไล่หนู โทรทัศน์ หรือวิทยุ เพราะ จะรบกวนระบบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น
เวลาใช้ให้วางภาชนะปรุงอาหาร บนจานหมุนและหยิบเข้าออกอย่างระมัด ระวัง อย่าเล่นกับสวิตช์ต่างๆ บนเตาไมโครเวฟ อาจทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้ ต้อง เรียกช่างไปซ่อม อย่าใช้เวลาปรุงอาหารนานเกินไป อาหารแห้ง หรือนํ้ามันมากหรือ มีนํ้าตาลผสมอยู่อาจเกิดไฟลุกไหมได้ อย่าเอาอาหารวางบนจานหมุนโดยตรง โดย ที่ไม่มีภาชนะอื่นรองรับอาหาร เพราะอาจจะทำให้จานหมุนร้อนมากเกินไปจนอาจ แตกได้ เมื่ออุ่นอาหารที่บรรจุในภาชนะพลาสติกหรือถุงกระดาษจะต้องคอย เฝ้าดูตลอดเวลา เพราะอาจเกิดไฟไหม้ภายในเตาได้ ขณะปรุงอาหารมักมีไอนํ้า เกาะที่กระจก หรือหยดนํ้าอยู่ข้างใต้ประตูเตาไมโครเวฟ
ไม่ควรใช้ขวดนม หรือภาชนะใส่อาหารสำหรับเด็กกับเตาอบไมโครเวฟ ควรใส่ภาชนะซึ่งออกแบบให้ใช้กับเตาอบไมโครเวฟโดยเฉพาะเท่านั้นและ ต้องตรวจดูอุณหภูมิให้ดี ก่อนที่จะนำอาหารที่ปรุงเสร็จไปป้อนให้เด็ก อย่าใช้ ภาชนะทึ่มคอแคบ เช่น ขวดนํ้าเชี่อมกับเตาอบไมโครเวฟ อย่าใช้เตาอบไมโครเวฟ เพื่อทอดอาหารเนื่องจากเตาอบไม'สามารถควบคุมอุณหภูมิของนํ้ามันได้ สำ'หรับ อาหารกระป๋องให้ถ่ายอาหารออกจากกระปองลงในภาชนะสำหรับเตาอบไมโครเวฟ เตาไมโครเวฟเหมาะสำหรับงานบ้านเท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปริมาณมาก เช่น ทำอาหารเพี่อการค้าขาย
หลีกเลี่ยงการถูกคลื่นไมโครเวฟ อย่าใช้เตาอบที่เสียหรือชำรุด อย่าวาง สงของใดๆ ตรงบริเวณระหว่างด้านหน้าของเตาอบ เมื่อเปิดประตูออกจะต้องไม่ มีสิงของใดๆ ไปดึงหรือกดทับประตูเตาอบอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้ประตูเสียหายได้ด้วย อย่าให้ผิวหน้าตัวบุรองที่ใช้ยึดประตูมีสิ่งสกปรกเกาะติดอยู่