วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ระบบการทำงานของร่างกายในสภาวะที่มีเหงื่อขับออกมามาก

ผสมอื่นใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ...???”แม้นว่าจะมีการ “จำลองสภาวะโลกดึกดำบรรพ์” ขึ้นมาในห้อง ทดลอง และทำการสังเคราะห์สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมี ชีวิตฃึนมาได้บ้าง แต่การนำเอาองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปผสมปนเปและ จัดระเบียบให้เกิดเป็น “เซลล์” อันเป็น “หน่วยชีวิต” เริ่มแรกที่สามารถ ไล่หนูไฟฟ้า  แยกตัวมันเองออกมาจากสภาพแวดล้อม หรือมีรูปร่างเป็นตัวเป็นตน ไม่ ได้กระจัดกระจายไปกับของเหลวจนปราศจากความเป็นตัวตนที่แน่ซัด,ถัก ทอโมเลกุลแต่ละโมเลกุลจนกลายเป็น “เยื่อหุ้มเซลล์” สามารถเปิดเข้า-เปิด ออก รับเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการและซับถ่ายสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการออกไป จากตัวตนของตนได้โดยอัตโนมัติ,สร้าง“ผนังเชลล์”ที่รวมเอาขึ้นส่วนที่เล็กๆ ลงไปอีกจำนวนมากที่มีความสำคัญต่อองค์ประกอบความมีชีวิตด้วยกัน ทั้งสิ้นไม่ว่า...นิวเคลียส,เยื่อหุ้มนิวเคลียส,ไลโซโซม,ไรโบโซม,ไซโตพลาสซึม, ไมโตคอนเดรืย...ฯลฯ ก่อเกิดขึ้นมาเป็น “ระบบเยื้อหุ้มภายใน” (Endomemembrane System) ทีเคลือนไหวหมุนวนเหมือนกับสายพานสำ เลียงในการขนย้ายสารอาหารเข้ามาในเซลล์,ขับถ่ายของเสียออกจาก เชลล์,ประกอบชิ้นล่วน,แยกชิ้นล่วน,และสร้างชิ้นส่วนใหม่ขึ้นมาตลอดเวลา จนกระทั้งสามารถจำลองแบบตัวเอง ก่อกำเนิดเชลล์ใหม่ๆ ที่มีรูปร่างต่างๆ เหมือนกับตัวเอง หรือถ่ายทอดพันธุกรรมสืบต่อเนื่องต่อไปได้...ฯลฯลักษณะของความเป็นเซลล์...ที่แม้กระทั้งเชลล์ซึ่งยังไม่มีความ สมธุ]รณ์มากพอที่จะถือเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตได้ก็แล้วแต่ที,ต่างก็เป็น ไปในลักษณะเซ่นนี้ ถึงจะดู “มหัศจรรย์” จนแทบจินตนาการถึงภาพ “ความ บังเอิญ” ที่เป็นตัวก่ออุบัติการณ์เหล่านี้ขึ้นมาแทบไม่ได้ แต่บรรดานัก วิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อย ก็เพียรพยายามที่จะหาคำอธิบายนานา ชนิด,ทฤษฎีนานาชนิดที่ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยการคาดเดา,การ สันนิษฐาน,การเทียบเคียง,การประมาณการณ์ในการคลุมๆเครือๆ  วิธีกำจัดหนู มารองรับแนวคิดเช่นนี้'ให้,1ด' และแม้นว่าคำอธิบายเหล่านี้จะถูกค้นหากันอย่าง จริงๆจังๆภายในห้องทดลอง หรือนอกห้องทดลองด้วยการบวกเอา “จินตนาการสุดขอบฟ้า” เข้าไปด้วย นำเอาวิทยาศาสตร์หลายต่อหลาย แขนงไม่ว่าฟิสิกส์,เคมี,ซีวโมเลกุล ฯลฯ เข้าไปเสริมเพิ่มเติมจนเกิดทฤษฎี นานาชนิด...แต่สุดท้ายแล้ว ก็ยังไม่มีรายใดเลยที่จะสามารถนำเอา แนวคิดตามทฤษฎีต่างๆไปทำการสร้าง “เซลล์” หรือสิ,งที่มีลักษณะคล้าย เซลล์ขั้นมาได้ หรือแม้นกระทั่งการสร้าง “เยื่อหุ้มเซลล์” ที่เป็นเพียงแค่สิง ที่สามารถทำให้ตัวตนของเชลล์แยกออกมาจากสภาวะแวดล้อม ก็ยังไมม นักวิทยาศาสตร์รายใดที่สามารถหาคำตอบ-คำอธิบายได้ถนัดๆ ว่า โดย อาศัย “ความบังเอิญ” สิ่งเหล่านี้สามารถอุบัติขึ้นมาได้อย่างไร...???แม้กระทั่ง “ฮาโรลด์ โมโรวิตซ์” ที่พยายามทุ่มเทเพื่อสร้างคำ อธิบายในแนวนี้กันอย่างเลือดตาแทบกระเด็น เพื่อจะให้เกิดภาพ จินตนาการถึง “ฟองของเหลวแบบปิด” (Closed Bubbles) หรือ “ถุง ของเหลวขนาดจิ๋ว” (Vesicles) ที่บังเอิญผุดขึ้นมาใน “สระดึกดำบรรพ์” ห่อ หุ้มโมเลกุลเล็กๆ เอาไว้จนทำให้กลายเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้นมาได้ แต่ ฟองของเหลวที่มี “ขั้วหนึ่งที่ไม่ชอบน้ำ” กับอีก “ขั้วหนึ่งที่ชอบน้า” หรือมี รูปร่างลักษณะแบบ “ไขมัน” (Lipids) อันจะทำให้สามารถกันตัวเองออก จากน้าในสระดึกดำบรรพ์ได้นั้น ก็ยังคงเป็นปัญหาต่อไปอีกว่ามันสามารถ สร้าง “ความเป็นไขมัน” ด้วยตัวของมันเองขึ้นมาได้ยังไงภายใต้ข้อจำกัด ของสภาวะทางฟิสิกส์และเคมีในยุคดึกดำบรรพ์ขณะนั้น...???“ฟรืตจ๊อพ คาปร้า กำจัดหนู” นักฟิสิกส์ชื่อดังผู้เคยสร้างซื่อเสียงมาจากผล งานหนังสือเรื่อง “เต๋าแห่งฟิสิกส์” เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ได้พยายาม รวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้าเหล่านี้เอาไว้ในหนังสือเรื่องใหม่ของเขาที่ ชื่อว่า “The Hidden Connections” โดยละเอียด และแม้นว่าในระหว่างที่ เขาพยายามหาข้อสรุปสำหรับข้อมูลเหล่านี้ เขาค่อนข้างที่จะแสดงอาการ

เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สำรวจสถานะทางการเงินเพื่อปลดหนี้

หลังจากที่คุณสถานะการเงินของตัวเองผ่านขันตอนของการสำรวจ หนี้ที่คุณมีจากข้อแนะนำในบทที่ผ่านมา คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนัก ถึงหัวใจของการปลดหนี้ ซึ่งนั่นก็คือ การเลิกใช้จ่ายฟ่มเฟิอย ซึงเวลาพูดถึง เรื่องค่าใช้จ่าย หลายคนมักจะคิดถึงแต่ตัวเลขก้อนใหญ่ เซ่น ค่าผ่อนรถ ผ่อน บ้าน แต่หลงลืมไปว่า บางทีค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ นั้น เมื่อนำมารวมกันต่อ เดือนก็เป็นเงินจำนวนใม่ใซ่น้อยเลยทีเดียว เช่น รายจ่ายเพื่อความบันเทิง ค่า เช่าวิดีโอ ค่าตวหนัง ค่ากินอาหารนอกบ้าน ค่าเลื้อผ้ากระเป้ารองเท้า ค่าทำ ผม โดยเฉพาะสำหรับคุณสาวๆ ส่วนใหญ่แล้ว หลายคนหมดเงินใปกับของ เหล่านี้เกือบครึ่งของรายได้แต่ละเดือนโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ บาร์โหนติดผนัง
วิธีง่ายกี่สุดกี่จ:กำไห้คุณมองเห็นตัวเลขกั้งหมดตาบความเซนจริง นั่นก็คือ การคำนวณงบประมาณค่าไช้จ่ายลงนนกระดาษ ลองกำตาม ตัวอย่างกร่าวๆ ต่อไปบี้
1.    การยกเลิกเคเบิล ทีวี ปิดคอมพิวเตอร์หรือวิทยุ ที่คุณชอบเปิดทิ้งไว้ ตลอดเวลาโดยไม,ได้ตั้งใจ การเปิดไฟหรือแอร์ทิ้งไว้ตามห้องต่างๆ ด้วยความเคยชิน แล้วเปลี่ยนกิจกรรมในแต่ละวันเป็นการนอนอ่านหนังสือรับ ลมธรรมชาติ ใช้เวลาสนุกกับครอบครัว เพื่อนฝูง สัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่งหัน ไปซวนเจ้าหมาน้อยตัวโปรดวิงจ๊อกกิ้งรอบๆ หมู่บ้านทุกวันในตอนเย็น แทน การจมอยู่บนโซฟากับรายการทีวีที่คุณเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูสักเท่าไร คุณอาจ จะประหลาดใจที,พบว่าวันหนึ่งๆ ของคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกหลายชั่วโมง รวม
บาร์โหนติดประตู
ทั้งยังประหยัดค่าไฟใด้อีกอย่างน้อยเดือนละ 700 บาท หรือเท่ากับปีละ 8,400 บาททีเดียว
2.    เคยลองนับเศษเงินในกระเป๋า ที,คุณจ่ายสำหรับขนมขบเคี้ยวหรือ ของกินเล่นในแต่ละวันบ้างหรือไม่ ของบางอย่างที่คุณเคยชื้อเพราะแรง โฆษณาหรือติดนิลัยการแวะร้านสะดวกซื้อทุกครั้งก่อนเข้าบ้าน เช่น พวก ลูกอม หมากฝรั่ง ที่หลายคนยอมรับว่า ซื้อเพราะเห็นโฆษณาน่าสนใจดี หรือ ซื้อเพราะมันวางอยู่บนเคาน์เตอร์ตอนคิดเงินพอดี การหยิบนั่นนิดนี่หน่อยโดย ไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ ลองสมมติกันเล่นๆ ด้วยตัวเลขตํ่าสุดที่คุณจ่ายตกวันละ 100 บาท ลองคูณด้วย 365 วันในหนึ่งปี คุณจะพบว่าเป็นเงินสูงถึง 36,500 บาท บาร์โหนราคา
3.    น่าแปลกใจที่คนมีหนี้หลายคนไม,ยอมทำใจเลิกเหล้าหรือบุหรี่ โดย แอบปลอบใจตัวเองว่า เสียเงินซื้อความสุขใจเล็กๆ น้เอยๆ ให้ชีวิตบ้าง คุณรู้ ไหมว่าการเลิกเหล้าและเลิกสูบบุหรี่ ทำให้ประหยัดเงินได้ประมาณปีละหลาย หมื่นบาท โดยคิดในเกณฑ์เฉลี่ยขั้นตาสุด สำหรับคนที่ซื้อบุหรี่สัปดาห์ละ 2 ซอง และดื่มเหล้าสังสรรค์ สัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้น และถ้าจะมีใครแอบบวก เพิ่มค่าหมากฝรั่งดับกลิ่นปาก ค่าเครื่องดื่มแก้แฮงค์ ค่าใช้จ่ายออปซั่นเสริม สำหรับการไปสนกกับเพื่อนๆ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลโรคภัยอันเกิดจาก
การใช้ชีวิตเฮฮาปาร์ตีเหล่านี ลองคิดเล่นๆ ว่าจะคุณจะปลดหนบัตรเครดิตได้ กี่ใบโดยใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น !!!
4.    เลิกการไปเดินห้างในวันหยุดสุดสัปดาห์โดยไม'ได้มีกิจธุระจำเป็น หลายคนมักไปห้างสรรพสินค้าด้วยความรู้สึกว่า วันหยุดไม่รู้จะไปไหน หลาย คนไปเพราะไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆ และ “ไม่มีอะไรทำ” คุณรู้ไหมว่าการไปเดิน

บาร์โหน

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลักษณะชายหนุ่มที่หญิงสาวควรระวัง


สำหรับวัยรุ่นสาวๆ ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับชาย หนุ่มลักคน มีอะไรหลายต่อหลายอย่างที่เราจะต้องพิจารณาให้รอบ- คอบ เพราะอนาคตของเราก็ขึ้นอยู่กับเขาด้วยเช่นกัน ควรดูให้ดีว่า หนุ่มที่กำลังมาติดพันนั้นมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้หรือเปล่า ถ้าหากมีขอ เตือนเอาไว้ก่อนเลยว่าควรจะระวังและคิดให้ดีๆ ก่อนที่ตัดลินใจด้วย ความหน้ามีดตามัวในความหล่อเหลาของเขา

^ ไม่เคยคุยถึงเรื่องในอดีต
หากเขาเป็นแบบนี้ มีทางเป็นไปได้ว่าเขากำลังปิดบังหรือพยา-ยามซ่อนเร้นอะไรบางอย่าง ซึงเขาอาจจะเป็นคนที่มีเบื้องหลังด่าง พร้อย ชนิดที่เรืยกว่าถ้าเรามารู้ทีหลังจะไม่สามารถยอมรับได้เลย

-ชอบพูดถึงความเจ็บปวดที่บ้าน
ถ้าเขาชอบระบายความในใจว่าพ่อแม่ไม่รักไม่เคยให้ความสนใจ เขาเลย ญาติพี่น้องก็มีแต่หาเรื่องมาให้ หากเขาเป็นคนที่มีแต่ปัญหา แบบนี้ แสดงว่าเขาอาจจะไม่ชอบการผูกมัด และไม1ต้องการให้ฝ่าย หญิงไปทำความรู้จักกับที่บ้าน

-โกรธเกลียดพ่อแม่
นอกจากการระบายความในใจว่าพ่อแม่ไม่รักแล้วยังแสดงอาการ ออกมาว่าโกรธเกลียดพ่อแม่อีกด้วย นั่นเป็นสัญญาณแรกของปัญหา ที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้ในอนาคตต่อไป ซึ่งความโกรธความเกลียดนั้นจะ มาลงที่คุณอย่างแน่นอน ก็ขนาดพ่อแม่เขายังไม่ไว้หน้าเลย แล้วคุณ เป็นใคร

^ เป็นลูกแหง่ติดแม่
ผู้ชายแบบนี้มาจีบคุณเห็นทีจะต้องลำบาก ไม่ว่าเขาจะคิด จะ ตัดลินใจอะไร ก็ทำด้วยตัวเองไม่ได้ต้องถามแม่ก่อนทุกครั้ง แสดงว่า เขาขาดความเป็นผู้นำของครอบครัว ขาดความหนักแน่น ขาดความ รับผิดชอบ และไม่สามารถจะดูแลใครได้ ถ้าหากคุณเลือกเขาแทนที่ จะได้สามีที่ดีอาจจะได้เขามาเลี้ยงเป็นลูกชายแทน

^ ญาติเยอะมากๆ
ถ้าเขาเป็นคนที่ติดครอบครัว ติดพี่น้อง มีญาติเยอะ สามารถ แสดงให้เห็นถึงอนาคตได้เลยว่า ถ้าหากได้แต่งงานกันอยู่กินกับเขา แล้ววันหนึ่งคุณมีเรื่องหรือมีปากมีเสียงกับญาติๆ ของเขาแล้วละก็คุณ จะโดนรุมทันที โดยไม่มีใครอยู่ข้างคุณแน่นอน 

-โตมาได้ด้วยตัวเอง
แม้ว่าจะดูแล้วเก่ง เข้มแข็ง แต่แท้ที่จริงแล้วคนแบบนี้จะไม่ค่อย มีความอ่อนโยน ขาดความเข้าใจคนอึ่น ไม่รู้จักการประนีประนอม และ ตัวเองต้องมาก่อนเสมอ พร้อมไม่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกับใคร

- ชอบพูดถึงแฟนเก่า
แสดงว่าเขาคบกับคุณเพื่อเป็นการประซดแฟนเก่าเท่านั้น หาก วันหนึ่งแฟนเก่าเขากลับมา คุณนั่นแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายนั้าตาตก

- ขยันโทรหา
ชายหนุ่มบางคนขยันโทรหาวันละ 3 เวลาหลังอาหาร แบบนี้ สาวๆ หลายคนจะชอบ เพราะธรรมชาติของผู้หญิงนั้นชอบเมาต์อยู่ แล้ว แต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนว่า คนแบบนี้ถ้ารักจะรักมาก และถ้า เกลียดก็จะเกลียดมากเซ่นกัน เขาทนการสูญเลียไม่ได้ สาวไหนที่เจอ หนุ่มแบบนี้เข้าขอให้ระวังเอาไว้ดีๆ ถ้าวันหนึ่งคุณคิดว่าเขาไม่ใซ่ก็จะ เป็นเรื่องที่ยากมากๆ เมื่อคิดจะตีจาก

- มาสายเป็นประจำ
ถ้ามีการนัดกัน แล้วเขามักจะเป็นฝ่ายมาเลยเวลานัดเป็นประจำ พฤติกรรมแบบนี้ส่อเค้าว่าเขาขาดความรับผิดชอบ ไม่มีทางที่จะเป็น ผ้นำครอบครัวที่ดีได้เลย

- เจ้าชู้ชอบหว่านเสน่ห์ไปทั่ว
ถึงแม้อยู่กับเราแท้ๆ ก็ยังไม'วายมองสาวอื่นด้วยดวงตาเป็น ประกายอย่างไม่เกรงใจเราบ้างเลย เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าต่อไป คุณจะนอนตาไม่หลับไปตลอดชีวิต เพราะต้องไปคอยระแวงในตัวเขา ตลอดเวลาว่าเขาจะแอบไปมีคนใหม่เมื่อไร จนเรากลายเป็นโรคประ- สาทไปเอง

- ดื่มจัดมาก
ผู้ชายที่ชอบดื่มสุราเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ว่าจะมีเทศกาลหรือไม่ก็ สามารถเมาได้ทุกเวลา ผู้ชายแบบนี้มักจะไม่ยอมรับว่าตัวเองทำในสิ่ง ที่ไม่น่าชื่นซม คิดถึงแต่ตัวเองว่าแค'ดื่มกับเพื่อนเท่านั้นไม่เห็นจะมี อะไรเสียหายตรงไหน แต่พฤติกรรมเซ่นนี้มันแก้กันไม่ได้ ดังนั้นต้องคิด ดูเอาเองว่าคุณทนอยู่กับสภาพแบบนี้ได้ตลอดชีวิตหรือเปล่า

- ชอบดูถูกเพศหญิง
ผู้ชายที่ชอบว่าชอบกระแนะกระแหนผู้หญิง ดูถูกผู้หญิง คน แบบนี้เป็นผู้ชายที่ไม่น่าจะคบมาเป็นแฟนด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะต่อ ไปในวันข้างหน้าคุณเองก็ต้องตกเป็นขี้ปากของเขาด้วยเหมือนกัน

-โกหกเป็นนิสัย
การพูดโกหกจนเป็นนิลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ จะโกหกจนเคยตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็จะโกหกไว้ก่อน ซึ่งเขาก็ไม่ 
เคยเลึกผิดแต่อย่างใดเพราะเขาเคยชินกับการโกหกเสียแล้ว ถ้าหาก เป็นแฟนกับเขาก็ต้องคอยนั่งจับผิดกันจนไม่ต้องทำอย่างอื่นกันแล้ว

- จอมควบคุมบงการ
ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวของตัวเอง แต่ทุกสิงทุกอย่างเขาจะต้อง ได้เป็นผู้ตัดสินใจ ควบคุม และจัดการทุกอย่าง รวมถึงการบงการชีวิต คุณด้วย และคนประเภทนี้ส่วนมากมักจะยอมรับกับความฟายแพ้ ไม่ได้ ซึ่งถ้าหากเกิดความล้มเหลวขึ้นมาอาจจะถึงขั้นคิดสั้นได้ง่ายๆเกลือในน้ำเต้า นิทานเซน


ลักษณะชายหนุ่มที่ชอบหลอกฟันหญิง

สาวๆ อย่าเพิ่งดีใจไป ถ้าเพื่อนชายที่คบหากันมาได้สักระยะ หนึ่งแล้วเขาก็มาบอกรัก เพราะความจริงแล้วเป็นการบอกรักก็เพื่อ หลอกให้ตายใจมากกว่า จริงๆ แล้วไม่ได้คิดจริงจังอะไรหรอก เป็นเพียง แค่ “รักจริงหวังฟัน” เท่านั้น

ดังนั้นฝ่ายหญิงควรจะหัดสังเกตพฤติกรรมของฝ่ายชายให้ดีว่า เขามีลักษณะท่าทางอย่างไรในการเข้ามาตีสนิท โดยเฉพาะผู้ชายนัก ล่าผู้หญิงนั้นมักจะมีเทคนิคแพรวพราวในการตีสนิทเหยื่อในหลาก- หลายรูปแบบ ซึ่งฝ่ายหญิงควรจะจับไต๋เขาให้ได้มิเช่นนั้นอาจจะพลาด ท่าเขาได้ง่ายๆ เครื่องดักฟัง

^ ปิงกันในผับ

แน่นอนว่าฝ่ายชายจะเป็นผู้อาสาเลี้ยงเครื่องดื่มเอง จนได้ ทำความรู้จักกัน จากนั้นก็นัดเจอกันที่ร้านอาหารเขาก็จะเสนอตัวเลี้ยง ข้าวโดยไม่เกี่ยงว่าจะมีราคาแพงลักแค่ไหน เสนอตัวเป็นเจ้าบุญทุ่ม อย่างสุดตัวเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ฝ่ายหญิง เครื่องไล่หนู

หากฝ่ายหญิงเอาเพื่อนๆ หนีบมาด้วย เขาก็จะกุลีกุจอเทกแคร์ เพือนๆ ของเธอและเลียงอย่างเต็มที่ด้วย ก็เพื่อจะได้ให้เพื่อนๆ ช่วย ลุ้นเขาอีกแรงหนึ่ง พอมีโอกาสก็จะซักซวนฝ่ายหญิงไปเที่ยวโดยจะใช้ คำล่อว่าเคยไปที่นี่หรือที่นั่นมาหรือยัง ผับที่นั่นน่านั่งนะ เดิ๋ยวผมพา ไปนะ พอฝ่ายหญิงใจอ่อนยอมตามไปด้วยแสดงว่าเริ่มเข้าทางของเขา แล้ว

II ไม่ค่อยสนใจชื่อผู้หญิง

เมื่อพบกันครั้งแรกความจริงเขาไม่อยากถามซื่อหรือนามสกุล ของเหยื่อให้เสียเวลา แต่ที่ถามก็เป็นเพราะมารยาทเท่านั้น เขาจะ จดจำแค่ซื่อเล่นเท่านั้น เพื่อจะได้ใม่สับสนกับเหยื่อในอดีตที่ผ่านมา

^ แสดงความสนใจ

ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะพูดอะไร เขาก็จะเออออห่อหมกเห็นด้วยใน สิงที่เธอพูด ถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะสุดแสนโอเวอร์สักเพียงใดก็ตาม แสดงถึงการประจบ เพราะต้องการจะให้เป็นที่ประทับใจ จะได้ดำเนิน การตามแผนต่อไปได้ง่ายขึ้น

แ นักสร้างภาพ

เขามักจะพูดว่าเกลียดผู้ชายที่ชอบเอาเปรียบผู้หญิง เพื่อให้ฝ่าย หญิงตายใจว่า เขาเป็นสุภาพบุรุษ แต่ความจริงแล้วพวกผู้ชายที่ชอบ พูดแบบนี้น่ะตัวดีเลยทีเดียว

6,! แลกเบอร์โทรศัพท์กัน

การแลกเบอร์โทรคัพท์ถ้าเขาให้แค่เบอร์มือถือ ไม่ใช่เบอร์ที่บ้าน หรือที่ทำงาน แสดงว่าเขาไม่ได้อยากผูกพันกับฝ่ายหญิง เพราะไม่ ต้องการให้ฝ่ายหญิงตามไปรังควานในภายหลัง ซึ่งเขาจะสนใจแต่ เรือนร่างที่ซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าของคุณเท่านั้นเอง ว่าเมื่อเปลื้องผ้าของ คุณออกมาแล้วจะเป็นอย่างไร

^ หาโอกาสแต๊ะองตลอด

ผู้ชายแบบนี้มือไม้มักจะอยู่ไม่สุข เซ่น เวลาพูดคุยกันก็จะเอามือ มาแตะแขนหรือจับที่ต้นขาแบบไม่ได้ตั้งใจตลอด ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือ ความตั้งใจนั่นเอง ที่เขาทำอย่างนี้ก็เพื่อหวังผลนั่นเอง หากฝ่ายหญิง ไม่ค่อยจะปัดปัองเขาก็จะเริ่มลวนลามไปสู'จุดที่พึงสงวนมากขึ้นไปเรื่อยๆ

1 ขออางคลาสสก

หากฝ่ายหญิงเผลอตัวเผลอใจและใจอ่อนยอมไปนอนกับเขา เมื่อทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วเขาก็จะรีบบอกทันทีเลยว่า ตอนเช้าเขาจะ ต้องรีบไปแต่เช้าเพราะมีประชุมสำคัญ หรือไม่ก็หลอกว่าไปไหนก็ได้ที่ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งนั้น นี่เป็นข้ออ้างในการเผ่นหนีไปแต่ เช้ามืด เพื่อเหยื่อจะได้ไม่มีทางติดต่อได้อีก

1^ มาแผนสูง

ผู้ชายบางคนมาเหนือเมฆโดยทำทีทำท่าแกล้งทำให้สาวไม่ แน่ใจว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่า เพื่อช่วยให้ฝ่ายหญิงมีความรู้สึกว่าเข้า


บาร์โหนติดประตู

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

love online คู่รักออนไลน์ดีจริงเหรอ


love online
สมัยนี้บรรดาวัยรุ่นต่างรู้จักความรักออนไลน์กันเป็นอย่างดี บาง คนก็เคยลองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นลองคลิก หรือลองติดต่อใครสักคน ทางอินเทอร์เน็ตมาแล้ว ส่วนคนที่รู้ว่ามีการหาแฟนกันในซ่องทางนี้แต่ ไม่เคยใช้บริการก็มีเหมือนกัน รวมทั้งประ๓ทรีๆ รอๆ อยากสัมผัสรัก ทางอินเทอร์เน็ตก็มีไม่น้อย
ที่จริงการหาดู่ออนไลนไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่ ในหมู่วัยรุ่นทั้งหลาย เพราะนับวันความพิศวาสทางสายได้กลายเป็น ชีวิตประจำวันไปแล้ว ส่วนเด็กวัยรุ่นที่ไม่เคยคบกับใคร ไม่มีเพื่อนที่ โรงเรียน เขาก็จะไม่แคร์แล้ว เพราะว่ามีซ่องทางใหม่ๆ ที่สามารถ เข้าไปคุยกับใครๆ กำจัดหนู ในอินเทอร์เน็ตได้
หากเป็นแค่หาเพื่อนเพื่อพูดคุย ได้ระบายความเสึกก็แล้วไป แต่ ถ้าเกิดนึกสนุกอยากหาดู,ผ่านอินเทอร์เน็ตนี่สิน่าจะอันตราย สาวบาง คนถึงกับฝันหวานมุ่งมั่นอยากจะหาชายในฝันให้เจอให้ได้ในคืนนี้ แต่ ส่วนมากมักจะเป็นฝันร้ายมากกว่า ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากข่าวใน หน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆ ดังนั้นจึงขอเตือนวัยรุ่นหญิงให้มีความ ระมัดระวังเอาไว้ให้มาก เพราะมีผลจากสำรวจแจ้งว่าหนุ่มที่สาวๆ พบ ในโลกไซเบอร์เน็ตนั้นจะเป็นพวกผู้ชายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
4* หนุ่มหน้าตาขี้เหร่ หาแฟนไม่ได้แต่อยากมีแฟน จึงหาทาง ออกด้วยการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ต
*    ผู้ชายประเภทเพลย์บอย  ชอบมีเซ็กลักับสาวไม่ซํ้าหน้า
*    เป็นหนุ่มไซเบอร์โรคจิต สุดหื่นกาม
*    นักเรียน นักศึกษา ที่เพิ่งริรัก
*    พ่อบ้านเมียเผลอ
*    อาเสี่ยชอบหาเหยื่อเด็กๆ
ไล่หนู http://www.antipestthailand.com/
ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้าย แต่อยากจะให้วัยรุ่นหญิงเก็บเอาไปคิด กันบ้าง ความรักผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจจะได้เป็นแฟนกันจริงๆ ก็มี แต่รักแท้ทำนองนี้เกิดขึ้นได้ยากมากๆ เพราะมีแต่การหาคู่ที่มอบความ รักแบบปลอมๆ ด้วยกันทั้งนั้น แถมบางคนยังแอบเอารูปเพื่อนที่ไม่รู้ อีโหน่อีเหน่มาลงแอบอ้างเป็นตัวเองเข้าไปอีก
เชื่อแน่ว่าฝ่ายหญิงที่เข้าไปในเว็บหาคู่ใจจริงแล้วอาจจะไม่อยาก มีคู่กับเขาหรอก แต่อยากจะมีเพื่อนมากกว่า ด้วยนิลัยช่างเมาต์ของผู้ หญิงนั่นเอง แต่พอคุยไปคุยมาเกิดเสียรู้แทนที่จะคุยกันเรื่องธรรมดา กลายเป็นพูดเรื่องเซ็กลั เข้าทำนองเซ็กล่โฟนไปก็มี
จึงอยากจะขอแนะนำลิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการนัดเดททาง อินเทอร์เน็ตให้ทราบทางหนีทีไล่กันเอาไว้ จะได้ไม่เสียรู้และอาจจะเสีย ตัวไปเสียก่อนดังนี้
*    พวกที่เข้าไปในเว็บเพื่อให้หาคู่ ไม่ว่าจะทำเล่นสนุกๆ หรือ จงใจหาแฟนอย่างจริงจังก็ตาม ไม่มีใครใช้ชื่อจริงและที่อยู่จริงกัน หรอก ล่วนใหญ่จะเมกฃึ้นมาทั้งนั้น ส่วนมากมักจะตั้งชื่อตัวเองให้กิ๊บ
เก่ยูเรก้า ออกแนวน่ารักๆ หรือบางทีก็ไม่บอกทั้งซื่อจริงและซื่อปลอม บอกแต่เพียงว่าเป็นชายหรือหญิง อายุ แล้วอยากได้ดู่เป็นชายหรือหญิง และอายุอีกฝ่ายประมาณเท่าไรเท่านั้น หากใครคิดว่ามีคุณสมบัติใกล้ เคียงก็ติดต่อมา
*    หากต้องการลงภาพของเราเข้าไปอยู่ในแฟ้มหาคู่ในเว็บไซต์ ขอให้คิดให้ดีก่อนที่จะเอาหน้าตัวเองไปโชว์ แล้วก็ต้องทำใจให้ได้ว่ารูป หนูและแมลงสาป ของคุณอาจถูกมือดีซื่งน่าจะเรียกว่ามือเน่ามากกว่าดึงรูปคุณไปตัดต่อ จนกลายเป็นภาพลามกแล้วโพสในเว็บบอร์ดอย่างสนุกสนานก็ได้
*    ควรระมัดระวังพฤติกรรมคนที,เราคุยเอาไว้ด้วย เพราะบางที อาจจะเจอพวกคึกคะนอง ใช้วาจาสองแง่สามง่าม เพราะอยากจะให้ รู้สึกว่าเป็นกันเองหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอให้ระมัดระวังคนประ๓ทนี้ให้ดี ให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นพวกจิตวิปริต
4* หากเจอใครสักคนทางออนไลน์เข้าและอยากจะลองติดต่อ คบหากันดู ก็ควรซวนคุยเรื่องทั่วๆ ไปก่อน เซ่น ถามรสนิยม ความ ชอบหรือไม่ชอบอะไร และบอกของเราไปด้วย จะได้ประเมินได้ว่า พอ จะมืใจตรงกันบ้างไหม สามารถจะรับเขาได้หรือเปล่า ดีกว่าจีบกันตั้ง แต่ยกแรก
*    ต้องมืสักวันที่คู่แซ็ตกันบ่อยๆ จนรู้สึกว่าสนิทสนมกันดี ย่อม อยากจะเห็นหน้าซึ่งกันและกัน ซึ่งความจริงก็ดีเหมือนกันจะได้รู้กันไป เลยว่าทั้งสองฝ่ายจะมืรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร น่ารักหรือน่ากลัว แต่ ขอให้จำเอาไว้ว่าควรนัดในสถานที่ที่มืคนพลุกพล่าน และดูทางหนีทีไล่ ให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
ทั้งหมดนี้พวกวัยรุ่นเคยนึกสงสัยไหมว่าพวกที่เข้าไปหาแฟนกัน

เครื่องไล่หนู

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผู้ชายจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเคยมีsexมาแล้ว


จะบอกเขาดีไหมว่าเราเคยมาแล้ว
ความบริสุทธิ์ของหญิงสาวแบ่งความเห็นออกเป็น3ประเด็นดังนี้ คำว่าบริสุทธิ์ก็คือการปราศจากมลทิน ปราศจากความมัวหมอง แต่ก่อนนั้นความบริสุทธิ์ของผู้หญิงวัดกันที่เยื่อพรหมจารี และเมื่อ หญิงวัยสาวมีการร่วมเพศครั้งแรกแม้เพียงครั้งเดียวก็ถือว่าเสียความ บริสุทธิ์ และฝ่ายชายมักจะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลำคัญเพราะไม่อยาก จะใช้ของมือสองต่อจากใคร
เมื่อเป็นเซ่นนี้ผู้หญิงก็ไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องเปิดเผยให้ แฟนรับรู้ว่าเคยมีประสบการณ์ทางเพศกับคนอื่นมาแล้ว แม้ว่าเขาจะ บอกกับคุณว่าบอกมาเถอะเขายอมรับได้ก็ตาม เพราะถึงปากจะบอก ว่ารับได้ ไม่เคยนึกรังเกียจ แต่ร้อยทั้งร้อยเขาจะต้องเก็บความรู้สึก ระแวงหรือไม่ไว้วางใจฝ่ายหญิงเอาไว้ข้างใน ด้วยคิดว่านอกจากเขา แล้วฝ่ายหญิงอาจจะไปมีอะไรกับชายอื่นในเวลาเดียวกันด้วยก็ได้ เพราะเธอเคยมาแล้วนี่
ดังนั้นอย่าปล่อยให้ผู้ชายเป็นฝ่ายตั้งคำถามกับเราเพียงฝ่ายเดียว ถ้าผู้ชายถามเรามากๆ เข้าก็ย้อนถามเขากลับไปเลยว่า แล้วเขาเองล่ะ บริสุทธิ์อยู่หรือเปล่า ถ้าเขาโมโหแล้วถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้น 

บอกเลิก ก็ควรจะเลิกกับเขาไปเลย ไม่ควรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ชาย ใจแคบแบบนี้อีกต่อไป มิเช่นนั้นเวลามีเรื่องทะเลาะกันเขาก็จะขุดเอา เรื่องที่ฝังใจอยู่นี้ขึ้นมาประจานทุกครั้ง
ผู้หญิงบางคนอาจจะนึกกังวลว่าแล้วถ้าไม่บอกเขาล่ะ เขาจะรู้ ไหมว่าเราเคยผ่านมือชายอื่นมาแล้ว เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะ ผู้ชายไม่มืทางรู้ได้เลยว่าผู้หญิงที่เขามีเซ็กส์อยู่นั้นเคยผ่านการมีเพศ ล้มพันธ์มาก่อนหรือเปล่า เพราะนอกจากเยื่อพรหมจารีแล้วก็ไม่มีอะไร ที่จะสามารถบ่งบอกได้เลย ขนาดหมอสูตินรีเวชที่ตรวจภายในผู้หญิง ก็ไม่สามารถค้นพบร่องรอยที่เกิดขึ้นมานานจนเป็นประวัติศาสตร์ได้ เลย นอกจากว่าเพิ่งมีการร่วมเพศมาใหม่ๆ เท่านั้น อวัยวะถึงจะพอมี ร่องรอยให้เห็น ดังนั้นจึงขอให้สบายใจว่าพวกผู้ชายไม่มีทางล่วงรู้ได้ หรอกว่าคุณเคยผ่านมือชายคนอื่นมาบ้างแล้ว
แต่ผู้ชายสามารถมองออกได้จากปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศ ของฝ่ายหญิง ไม่ว่าจะเป็นลีลาท่าทาง การร่วมไม้ร่วมมือต่างๆ ที, ทำให้เขาผิดสังเกต ถ้าหากคุณแสดงอาการคล่องแคล่ว มีการตอบโต้ ทั้งรุกทั้งรับ แล้วบอกกับเขาว่านี่เป็นครั้งแรก ก็ไม่มีผู้ชายที่ไหนเขาเชื่อ หรอก เครื่องดักฟัง
เพราะฉะนั้นในการมีเซ็กส์กับคนรักเป็นครั้งแรก ขอให้ทำตัว เหมือนกับว่าเป็นเซ็กสัครั้งแรกในชีวิต เซ่นทำเป็นเหนียมอายงงๆ เกร็งๆ กล้าๆ กลัวๆ หากทำได้อย่างนี้รับรองว่าฝ่ายชายไม่มีทางจับได้แน่
แต่ทางที่ดีอยากจะแนะนำให้วัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งหลายคิดพิจารณา ให้รอบคอบเสียก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในภาย หลังนั้นมันรุนแรงมาก ไม่ว่าจะเป็นกับแฟนหรือกับตัวคุณเอง ไม่'ใช่มี เพศสัมพันธ์กันเสร็จแล้วค่อยมานั่งกังวลกันทั้งดู่ว่าจะท้องไหม มันไม, คุ้มเลยกับความสุขที่ได้รับเพียงแค่ประเดี๋ยวเดียว

บาร์โหนราคา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นิทานเซนสมัยยามากูระ


สมัยยามากูระ นักบวชรูปหนึ่งซื่อว่าเซนกัน ก่อนที่ท่านจะได้ เข้ามาเป็นพระในนิกายเซน ท่านได้ศึกษาพุทธศาสนานิกายเห็นไดมา ก่อนเป็นเวลายาวนานถึงหกปี ท่านถึงได้เปลี่ยนมาศึกษานิกายเซนแทน ท่านศึกษานิกายเซนอยู่ในญี่ปุนอีกเจ็ดปี จากนั้นก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไป ยังแผ่นดินจีนเพื่อศึกษานิกายเซนในประเทศจีนอีกถึงสิบสามปีแล้วจึง กลับมาจำพรรษาที่ประเทศญี่ปุน
เมื่อใครต่อใครเห็นว่าพระอาจารย์เซนกันศึกษาพระธรรมมา ยาวนาน น่าจะเป็นผู้ที่แตกฉานในพระธรรม จึงมีทั้งชาวพุทธนิกายเซน และนักบวชเดินทางมาสนทนาธรรมด้วยอยู่มิได้ขาด แต่โดยมากท่าน มักจะไม,ค่อยตอบคำถามของผู้ใดสักเท่าไหร่  บาร์โหนประกอบง่าย
วันหนึ่งมีนักบวชอาวุโสจากนิกายเห็นไดเดินทางมาขอสนทนา ธรรมด้วย
“แม้อาตมาจะออกบวชอยู่ในนิกายเห็นไดมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก แต่อาตมาก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เสียที ท่านที่บรรลุตั้งแต่อายุยัง น้อยได้โปรดช่วยชี้แนะอาตมาด้วยเถิด”
“จะให้ผู้น้อยชี้แนะด้วยเรื่องอะไรกันขอรับ” อุปกรณ์ฟิตเนส
“ในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือต้นไม้ใบหญ้าหาก เข้าถึงแก่นของสัจธรรม ก็สามารถตรัสรู้ได้ด้วยกันทั้งนั้น อาตมาสงสัย เหลือเกินว่าต้นหญ้าและใบไม้ตรัสรู้ได้อย่างไร”
“เพราะเหตุผลนั้นนั่นล่ะขอรับที่ทำให้พระอาจารยไม่บรรลุธรรม เสียที เพราะพระอาจารย์เอาแต่คิดเรื่องที่เปล่าประโยชน์ ต้นหญ้าและ ต้นไม้ตรัสรู้ได้หรือไม่ หากท่านทราบแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่ขอรับ เช่น นี้แล้ว1ไม่ต่างกับการที่พระอาจารย์ถูกยิงด้วยธ^ แต่ท่านกสับมัวหาว่า ใครเป็นผู้ยิงท่าน แทนที่จะมองหาคนทีจะรักษาบาดแผลให้ตัวท่าน” ราคาบาร์โหน

คนเรามักจะไม่เคยมองว่าเรื่องที่ตนเองถกเถียงกันนั้น เป็น เรื่องที่เกิดประโยชน์หรือไม่ เรื่องที่ตนเองอยากรู้ เมื่อรู้แล้วเกิด ประโยชน์หรือไม่ หรือว่าเมื่อรู้แล้วนำเรื่องที่รับรู้มาใช้ประโยชน์ได้หรือ เปล่า สวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่า บาปบุญหน้าตาเป็นอย่างไร ดาราคน นั้นเป็นแฟนกับดาราคนไหน ช่างเปล่าประโยชน์เหลือเกิน
ท่านเห็นว่าตนเองลามารถครองสติได้ตลอดเวลาแล้ว จึงได้ออกเผยแผ่ พระธรรมในที่สุด
หลังจากเห็นว่าตนเองยังมีข้อบกพร่องท่านเทนโนก็ปึกตนนาน ถึงหกปีก่อนที่จะออกเผยแผ่พระธรรม และเมื่อรวมระยะเวลาที่ศึกษา พระธรรมก่อนหน้านี้กับพระอาจารย์นัมอินอีกลิบปี เท่ากับท่านต้องใช้ เวลาถึงลิบหกปีที่จะปีกตนให้ลามารถครองสติได้ตลอดเวลา ที่ท่าน ต้องใช้เวลานานถึงขนาดนั้นก็เพราะท่านเห็นว่าเรื่องของสติเป็นสิ่งที่มี ความสำคัญอย่างมาก
เหมือนอย่^งที่พระอาจารย์นัมอินบอก ว่าคนเราหากสติหลุด
ลอยเพียงชัวประเดียวก็อาจสร้างหายนะให้เกิดขึนอย่างใหญ่หลวงได้ จึงควรมีสติอยู่ตลอดเวลา รู้ตนเองอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่ แต่ ที่เหนืออื่นใดนอกจากที่นิทานเซนเรื่องนี้มุ่งหวังในเรื่องของสติแล้ว อีก สิ่งหนึ่งที่สอดแทรกเอาไว้นั่นก็คือ คนเราต้องรู้จักสำรวจข้อบกพร่อง ของตนเอง เพื่อที่ว่าจะได้แก้ไขในข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น


บาร์โหน